RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada TATRA, a.s. se bude konat 5.11.2009

Mimořádná valná hromada TATRA, a.s. se bude konat 5.11.2009

22.10.2009 10:36
Představenstvo TATRA, a. s. Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21 společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 309 IČ: 45193444

svolává na základě žádosti akcionáře dle ustanovení § 181 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, a článku 18 stanov společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 5. listopadu 2009 od 9.00 hodin v konferenční místnosti č. 304 objektu ev. č. 201 (úsek lidských zdrojů při vstupu do areálu TATRA) v Kopřivnici

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Určení auditora společnosti
  5. Závěr


Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 29. říjen 2009. Prezence akcionářů bude zahájena v den konání mimořádné valné hromady, tj. 5. listopadu 2009 v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře a zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, který není starší tří měsíců. Akcionář-fyzická osoba, statutární orgán akcionáře-právnické osoby a zástupce akcionáře se dále prokazují platným průkazem totožnosti.

TATRA, a. s.
představenstvo společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy