RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o změně stanov společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Oznámení o změně stanov společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

04.08.2009 10:14
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 25. 6. 2009 schválila změnu stanov společnosti spočívající v úpravě stanov v návaznosti na zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech. Společnost jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu citovaného zákona je mimo jiné povinna zřídit výbor pro audit. Návrh změny stanov se týkal rozšíření působnosti valné hromady v souvislosti se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, úpravy působnosti, složení a funkčního období, rozhodování, svolávání a zasedání výboru pro audit. V návrhu změn stanov byla dále úprava složení členů dozorčí rady v souvislosti se změnou počtu zaměstnanců společnosti.

O rozhodnutí valné hromady o změně stanov byl v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a stanovami společnosti sepsán notářský zápis notářem JUDr. Romanem Hochmanem, notářem v Praze se sídlem Hybernská 1032/9, Praha 1.

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník vyhotovilo úplné znění stanov a uložilo toto úplné znění do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy