RM-SYSTÉM»Události»AAA AUTO GROUP N.V.: Výroční valná hromada, konaná 19. června 2009

AAA AUTO GROUP N.V.: Výroční valná hromada, konaná 19. června 2009

22.06.2009 09:45
Amsterdam / Praha, 19. června 2009 – Následují usnesení výroční valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.

Akcionáři AAA Auto Group N.V. na své valné hromadě dnes projednávali následující program.

Program:

 1. Zahájení a úvodní oznámení
 2. Diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2008
  a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
  b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
 3. Změna Stanov
  a. Změna článku 14.4 Stanov
  b. Pověření k realizaci změny Stanov
 4. Schválení oprávnění představenstva ke zpětnému odkupu akcií
 5. Jmenování auditora
 6. Závěr


Mezi hlavními body projednávanými na výroční valné hromadě akcionářů byly hospodářské výsledky společnosti a přijetí účetní uzávěrky za rok 2008, sestavené a auditované v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS.

Akcionáři rovněž schválili změnu Stanov, která do budoucna umožní představenstvu společnosti konat svá zasedání také v České republice.

Představenstvo zároveň informovalo akcionáře o tom, že akciový opční plán pro členy představenstva tak jak byl schválen na loňské řádné valné hromadě, byl plně realizován. Stejně tak veškeré akciové opce pro zaměstnance AAA AUTO Group byly uděleny do konce roku 2008. V této souvislosti a z dalších potenciálně možných důvodů, které mohou nastat, schválila valná hromada oprávnění představenstva zpětně odkoupit prostřednictvím burzy cenných papírů akcie společnosti až do výše 10% akciového kapitálu, pokud tomu bude třeba. Minimální cena zpětně odkoupených akcií bude rovna jejich nominální hodnotě, zatímco maximální cena bude rovna 4 € za akcii. V souladu s holandským právem bylo oprávnění představenstva ke zpětnému odkupu akcií schváleno na období 18 měsíců. Předchozí oprávnění ke zpětnému odkupu akcií, které bylo schváleno na loňské výroční valné hromadě a jež bylo platné do 25. září 2009, bylo tímto prodlouženo do 19. prosince 2010.

Vzhledem k tomu, že nebylo učiněno žádné usnesení týkající se posledního hlavního bodu programu, představenstvo je tak oprávněno jmenovat auditora společnosti pro hospodářský rok 2009 za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2009 a vydání výroku auditora.

Po skončení oficiálního programu informovalo představenstvo akcionáře o výsledcích programu restrukturalizace, který probíhá v letech 2008-09. Dopad restrukturalizace na provozní a finanční hospodářský výsledek společnosti se již projevil v tom, že společnost na svých hlavních trzích v České republice a na Slovensku byla již v prvním čtvrtletí roku 2009 zisková. Představenstvo také informovalo akcionáře o svém hlavním cíli pro tento rok, kterým je vrátit se k čistému konsolidovanému zisku za celý rok 2009 při nižších objemech prodejů v porovnání s rokem 2008 daných tím, že se společnost soustřeďuje jen na tyto dva hlavní trhy. Tento cíl je založen jen na hlavní obchodní činnosti společnosti, nezahrnuje žádné potenciální příjmy z prodeje nemovitého majetku a předpokládá, že na žádném z obou trhů nenastanou mimořádné vlivy.

Akcionáři byli rovněž stručně informováni o personálních změnách vrcholového vedení společnosti, kdy ukončením účetního auditu hospodářských výsledků za rok 2008 zakončil David Thorley, finanční ředitel společnosti, své roční smluvní působení a vrátil se do Británie. Prozatímním finančním ředitelem byl jmenován jeho zástupce Jan Barák, který bude tuto funkci zastávat až do vyhlášení výsledku právě probíhajícího výběrového řízení.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.