RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnost RM-S HOLDING, A.S. se bude konat 30.4.2009

Mimořádná valná hromada společnost RM-S HOLDING, A.S. se bude konat 30.4.2009

16.04.2009 10:19
Datum konání VH : 30.04.2009
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : budova J&T, velká zasedací místnost
Adresa: Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 180 00
Program mimořádné valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 23. duben 2009. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, předloží také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce nebo jiný doklad jej nahrazující. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Představenstvo společnosti

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy