RM-SYSTÉM»Události»UNIPETROL k žádosti o přezkoumání přiměřenosti protiplnění v souvislosti s výkupem akcií PARAMO

UNIPETROL k žádosti o přezkoumání přiměřenosti protiplnění v souvislosti s výkupem akcií PARAMO

09.02.2009 10:14
Povinné oznámení. č. 04/2009

V návaznosti na předchozí vnitřní informace a povinná oznámení ohledně výkupu akcií společnosti PARAMO, a.s., IČ: 481 73 355, se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ: 530 06 („Paramo“), ze strany společnosti UNIPETROL, a.s. („Unipetrol“) jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku společnost Unipetrol uvádí, že někteří akcionáři společnosti Paramo požádali v souvislosti s výše uvedeným výkupem Krajský soud v Hradci Králové o přezkoumání přiměřenosti protiplnění ve smyslu ustanovení § 183k odst. 1 obchodního zákoníku.

Výše protiplnění za výkup akcií společnosti Paramo v částce 977,- Kč (slovy: devět set sedmdesát sedm korun českých) za jednu (1) akcii společnosti Paramo byla stanovena na základě „Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s.“ obsahující zdůvodnění výše protiplnění, která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Česká národní banka udělila svůj předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku s tímto zdůvodněním výše protiplnění. Uvedená výše protiplnění byla schválena mimořádnou valnou hromadou společnosti Paramo dne 6. ledna 2009. S ohledem na tyto skutečnosti považuje společnost Unipetrol žádost o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za neopodstatněnou.

V Praze dne 6. února 2009

Oddělení vztahů s investory
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127, 140 00, Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy