RM-SYSTÉM»Události»Výkup akcií ve společnosti PARAMO, a.s.

Výkup akcií ve společnosti PARAMO, a.s.

14.10.2008 00:00
Společnost UNIPETROL, a.s. („Unipetrol”) jako vlastník akcií společnosti PARAMO, a.s., IČ: 481 73 355, se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 („Paramo“), které představují podíl ve výši 91,77 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti Paramo, má v úmyslu provést výkup všech ostatních akcií společnosti Paramo ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku a stát se tak jediným akcionářem společnosti Paramo s tím, že společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům společnosti Paramo peněžité protiplnění ve výši 977,- Kč (slovy: devět set sedmdesát sedm korun českých) na jednu (1) akcii společnosti Paramo (dále jen „Výkup“). To přestavuje v úhrnu za všechny vykupované akcie společnosti Paramo částku ve výši 106.965.868,- Kč (slovy: sto šest milionů devět set šedesát pět tisíc osm set šedesát osm korun českých).

Výše protiplnění za Výkup byla určena na základě znaleckého posudku vypracovaného společností American Appraisal s.r.o. Záměr provést Výkup za výše uvedených podmínek byl odsouhlasen dozorčí radou a představenstvem společnosti Unipetrol.

Důležité upozornění
Provedení Výkupu za výše uvedených podmínek je podmíněno zejména udělením předchozího souhlasu České národní banky se zdůvodněním výše protiplnění a přijetím usnesení valné hromady společnosti Paramo o přechodu všech ostatních akcií společnosti Paramo na společnost Unipetrol.

V Praze dne 14. října 2008
Společnost UNIPETROL, a.s. („Unipetrol”) jako vlastník akcií společnosti PARAMO, a.s., IČ: 481 73 355, se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 („Paramo“), které představují podíl ve výši 91,77 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti Paramo, má v úmyslu provést výkup všech ostatních akcií společnosti Paramo ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku a stát se tak jediným akcionářem společnosti Paramo s tím, že společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům společnosti Paramo peněžité protiplnění ve výši 977,- Kč (slovy: devět set sedmdesát sedm korun českých) na jednu (1) akcii společnosti Paramo (dále jen „Výkup“). To přestavuje v úhrnu za všechny vykupované akcie společnosti Paramo částku ve výši 106.965.868,- Kč (slovy: sto šest milionů devět set šedesát pět tisíc osm set šedesát osm korun českých).

Výše protiplnění za Výkup byla určena na základě znaleckého posudku vypracovaného společností American Appraisal s.r.o. Záměr provést Výkup za výše uvedených podmínek byl odsouhlasen dozorčí radou a představenstvem společnosti Unipetrol.

Důležité upozornění
Provedení Výkupu za výše uvedených podmínek je podmíněno zejména udělením předchozího souhlasu České národní banky se zdůvodněním výše protiplnění a přijetím usnesení valné hromady společnosti Paramo o přechodu všech ostatních akcií společnosti Paramo na společnost Unipetrol.

V Praze dne 14. října 2008

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.