RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 21. 6. 2007

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 21. 6. 2007

16.05.2007 00:00
Datum konání VH: 21.06.2007
Čas konání VH: 12:00
Doba prezentace: 11:30
Místo konání: salonek hotelu Magnolia
Adresa:Ulice:Květnové ná. 53
Město:Průhonice

Program - Řádná VH
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006 a zprávy dozorčí rady
3. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
4. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 14. 6. 2007. Registrace akcionářů začíná v 11.30 hod. v místě konání. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě akcionáře - právnické osoby předloží navíc aktuální výpis této právnické osoby z obchodního rejstříku, ne starší třech měsíců. V případě zastupování je zmocněnec mimo průkaz totožnosti povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2006 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 74 264
Provozní výnosy 112 412
Dlouhodobá aktiva 46 344
Provozní náklady 94 896
Krátkodobá aktiva 27 920
Zisk po zdanění 2 856
Datum konání VH: 21.06.2007
Čas konání VH: 12:00
Doba prezentace: 11:30
Místo konání: salonek hotelu Magnolia
Adresa:Ulice:Květnové ná. 53
Město:Průhonice

Program - Řádná VH
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006 a zprávy dozorčí rady
3. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
4. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 14. 6. 2007. Registrace akcionářů začíná v 11.30 hod. v místě konání. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě akcionáře - právnické osoby předloží navíc aktuální výpis této právnické osoby z obchodního rejstříku, ne starší třech měsíců. V případě zastupování je zmocněnec mimo průkaz totožnosti povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2006 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 74 264
Provozní výnosy 112 412
Dlouhodobá aktiva 46 344
Provozní náklady 94 896
Krátkodobá aktiva 27 920
Zisk po zdanění 2 856
Vlastní kapitál 33 957

Hlavní údaje z účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2006 (v tis. Kč):
Aktiva celkem 89 182
Provozní výnosy 61 840
Dlouhodobá aktiva 64 760
Provozní náklady 50 578
Krátkodobá aktiva 24 422
Zisk po zdanění 585
Vlastní kapitál 58 024

Ze vztahů s propojenými osobami nevznikla společnosti žádná újma. Výroční zpráva za rok 2006 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 je akcionářům zpřístupněna na www.602.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

Představenstvo Software602 a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.