RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 11. 5. 2007

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 11. 5. 2007

05.04.2007 00:00
Datum konání VH : 11.05.2007
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : konferenční centrum ve 2. nadzemním podlaží sídla společnosti, Koželužská 2246, Praha 8

Program - Řádná VH
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31.12.2006 a návrhu na rozdělení zisku vyprodukovaného v tomto roce.
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2006.
7. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
9. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 4. 5. 2007.
Případné protinávrhy akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v pořadu jednání, spolu se stanoviskem představenstva k těmto protinávrhům, pokud budou protinávrhy doručeny společnosti v písemném znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady a pokud to bude možné, uveřejní představenstvo nejméně tři dny před datem konání valné hromady,
Datum konání VH : 11.05.2007
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : konferenční centrum ve 2. nadzemním podlaží sídla společnosti, Koželužská 2246, Praha 8

Program - Řádná VH
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31.12.2006 a návrhu na rozdělení zisku vyprodukovaného v tomto roce.
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2006.
7. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
9. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 4. 5. 2007.
Případné protinávrhy akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v pořadu jednání, spolu se stanoviskem představenstva k těmto protinávrhům, pokud budou protinávrhy doručeny společnosti v písemném znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady a pokud to bude možné, uveřejní představenstvo nejméně tři dny před datem konání valné hromady, a to vyvěšením na desce objektu, který je sídlem společnosti. Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin. Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:
* u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce v případe zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem
* u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem
* u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s mezinárodním právem
* u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas a předání plné moci úředně ověřené v souladu s mezinárodním právem.
Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Účetní závěrka za rok 2006 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. 204 a to v pracovních dnech od 13.00 do 16.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2006 (v mil. Kč):
Dlouhodobý majetek 3 604 487
Oběžná aktiva 10 366 352
Ostatní aktiva 65 747
Aktiva celkem 14 036 586
Vlastní kapitál 3 696 091
Cizí zdroje 10 028 921
Ostatní pasiva 311 574
Pasiva celkem 14 036 586
Výkony 22 112 876
Čistý zisk 1 084 135

V průběhu roku 2006 byla ve vztahu ke společnosti ovládající osobou společnost Doprastav Bohemia a.s. (od 9. 1. 2007 změna firmy na DDM Group a.s.) Jiné propojené osoby neexistovaly. Ze žádné smlouvy uzavřené s ovládající osobou nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejím zájmu nebo z jejího podnětu nevznikla společnosti újma.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.