RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 4. 1. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 4. 1. 2007

21.12.2006 00:00
Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147

svolává podle § 181 obchodního zákoníku v platném znění

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na čtvrtek 4. ledna 2007 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska,Velké náměstí 38, Kroměříž

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů představenstva Společnosti.
4. Změna stanov - rozšíření počtu členů představenstva na 8.
5. Volba členů představenstva.
6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
7. Změna stanov - rozšíření počtu členů dozorčí rady na 9.
8. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Mimořádné valné hromady semůže zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni 1. lednu 2007 zapsán vregistru emitenta ve Středisku cenných papírů nebo akcionář mající akciena jméno, který je ke dni konání mimořádné valné hromady zapsán v seznamuakcionářů. Akcionář-fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti,zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Právnickáosoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce neboprostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou mocs úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříkunebo dokla
Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147

svolává podle § 181 obchodního zákoníku v platném znění

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na čtvrtek 4. ledna 2007 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska,Velké náměstí 38, Kroměříž

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů představenstva Společnosti.
4. Změna stanov - rozšíření počtu členů představenstva na 8.
5. Volba členů představenstva.
6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
7. Změna stanov - rozšíření počtu členů dozorčí rady na 9.
8. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Mimořádné valné hromady semůže zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni 1. lednu 2007 zapsán vregistru emitenta ve Středisku cenných papírů nebo akcionář mající akciena jméno, který je ke dni konání mimořádné valné hromady zapsán v seznamuakcionářů. Akcionář-fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti,zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Právnickáosoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce neboprostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou mocs úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříkunebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionářeměsta nebo obce - se na mimořádné valné hromadě prokáže svým platnýmdokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva opověření k zastupování města nebo obce na valné hromadě. Náklady spojenés účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov na svůj náklad ana své nebezpečí.

Představenstvo společnosti

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.