RM-SYSTÉM»Události»MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČEZ

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČEZ

21.01.2003 00:00
RM-SYSTÉM obdržel od společnosti ČEZ oznámení o konání mimořádné valné hromady viz níže.

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444,PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, DIČ: 004 - 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. února 2003 od 10.00 hod. v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (břevnovský klášter), Markétská 28/1, 169 01 Praha 6.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku a článku 13 odst. 1. písm d) stanov společnosti.
4. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. únor 2003. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je registrován ve Středisku cenných papírů jako majitel akcií společnosti k tomuto dni.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod a zpráva znalce o přezkoumání návrhu smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod jsou k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a to od 22. ledna 2003 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 hod. do 16 hod.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku - Tep
RM-SYSTÉM obdržel od společnosti ČEZ oznámení o konání mimořádné valné hromady viz níže.

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444,PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, DIČ: 004 - 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. února 2003 od 10.00 hod. v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (břevnovský klášter), Markétská 28/1, 169 01 Praha 6.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku a článku 13 odst. 1. písm d) stanov společnosti.
4. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. únor 2003. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je registrován ve Středisku cenných papírů jako majitel akcií společnosti k tomuto dni.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod a zpráva znalce o přezkoumání návrhu smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod jsou k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a to od 22. ledna 2003 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 hod. do 16 hod.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Náchod je od 22. ledna 2003 rovněž uložen ve sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.


Představenstvo ČEZ, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy