RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu

Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu

15.06.2006 00:00
Česká námořní plavba a.s., Počernická 168 Praha 10 – Strašnice, IČO 00001082 oznamuje:

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:

Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obchodního zákoníku a částečná úhrada ztrát z minulých obdobíRozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500 Kč ze stávající výše 1.258.750.000 Kč na novou výši 177.944.500 Kč

Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1 137 690 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950 Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu s § 161b odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2000 vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnostiZpůsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500 Kč, bude naloženo takto:

O částku 1.080.805.500 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500 Kč, představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s čl. XXII (Změny vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních
'Česká námořní plavba a.s., Počernická 168 Praha 10 – Strašnice, IČO 00001082 oznamuje:

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:

Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obchodního zákoníku a částečná úhrada ztrát z minulých obdobíRozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500 Kč ze stávající výše 1.258.750.000 Kč na novou výši 177.944.500 Kč

Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1 137 690 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950 Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu s § 161b odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2000 vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnostiZpůsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500 Kč, bude naloženo takto:

O částku 1.080.805.500 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500 Kč, představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s čl. XXII (Změny vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.

V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.

Věřitelé společnosti se vyzývají, aby v případě, že chtějí požadovat dodatečné zajištění svých pohledávek, tyto pohledávky přihlásili u společnosti. Právo na dodatečné zajištění mají věřitelé ohledně pohledávek, které vznikly přede dnem 21. června 2006 a nebudou splatné

a) v den, kdy věřitelé obdrží písemné oznámení o výše uvedeném snížení základního kapitálu, případně, pokud takové oznámení neobdrží, potom

b) v den druhého zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, tj. dne 26. července 2006 (den podle písm. a), případně podle písm. b) dále jen "Den oznámení").

Věřitelé společnosti mohou přihlásit své pohledávky na adrese sídla společnosti nejpozději ve lhůtě 90 dnů ode Dne oznámení.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy