RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka: Oznámení o výplatě dividend za rok 2001

Komerční banka: Oznámení o výplatě dividend za rok 2001

03.07.2002 00:00
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360

O Z N A M U J E

podle § 178 odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, a § 6 odst. 9 stanov:

Valná hromada Komerční banky, a. s.,

r o z h o d l a

dne 26. června 2002 o výplatě dividend takto:

I. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 11,50 Kč před zdaněním.

II. Nárok na dividendu za rok 2001 má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 k rozhodnému dni 26. července 2002, na základě výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů. Dividenda je splatná ke dni 26. srpna 2002. Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě. Výplata dividendy bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady a nebezpečí banky následujícím způsobem:

1. akcionářům – fyzickým osobám:
1.1 na základě Oznámení o výplatě dividendy z akcií Komerční banky, a. s., za rok 2001 (dále jen “oznámení”) zaslaného na adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta ke dni 26. července 2002. Dividenda bude splatná ve všech výplatních místech Komerční banky, a. s., tj. ve všech pobočkách a ve vybraných expoziturách Komerční banky, a. s., na základě předložení průkazu totožnosti a zaslaného oznámení nebo
1.2 bezhotovostním převodem na základě sdělení bankovního spojení akcionáře nebo správce
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360

O Z N A M U J E

podle § 178 odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, a § 6 odst. 9 stanov:

Valná hromada Komerční banky, a. s.,

r o z h o d l a

dne 26. června 2002 o výplatě dividend takto:

I. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 11,50 Kč před zdaněním.

II. Nárok na dividendu za rok 2001 má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 k rozhodnému dni 26. července 2002, na základě výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů. Dividenda je splatná ke dni 26. srpna 2002. Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě. Výplata dividendy bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady a nebezpečí banky následujícím způsobem:

1. akcionářům – fyzickým osobám:
1.1 na základě Oznámení o výplatě dividendy z akcií Komerční banky, a. s., za rok 2001 (dále jen “oznámení”) zaslaného na adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta ke dni 26. července 2002. Dividenda bude splatná ve všech výplatních místech Komerční banky, a. s., tj. ve všech pobočkách a ve vybraných expoziturách Komerční banky, a. s., na základě předložení průkazu totožnosti a zaslaného oznámení nebo
1.2 bezhotovostním převodem na základě sdělení bankovního spojení akcionáře nebo správce reagujícím tímto na písemnou výzvu banky zaslanou na jejich adresu dle výpisu z registru emitenta ke dni 26. července 2002.

2. akcionářům – právnickým osobám
výlučně bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce na základě písemné výzvy banky.

Zdroj:

Představenstvo Komerční banky, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy