RM-SYSTÉM»Události»ČEZ-OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND

ČEZ-OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND

26.06.2002 00:00
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Jungmannova 29/35, 111 48 Praha 1, IČ 45274649, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 11. 6. 2002, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní rok 2001 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 2,50 Kč před zdaněním. Výplatu dividend, včetně zdanění srážkovou daní z příjmu, za společnost provede Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, (dále jen “Česká spořitelna“).

Právo na dividendu za rok 2001 mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu. Dnem rozhodným pro vznik práva na dividendu je 11. 6. 2002 (podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti).

Akcionářům – právnickým osobám, správcům a akcionářům – fyzickým osobám, s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky, nezastupovaným správci bude dividenda poukázána na jejich účet zřízený u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou v České republice. Dividenda bude těmto akcionářům poukázána na jejich účet na základě písemné žádosti doručené České spořitelně, s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České repub
'Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Jungmannova 29/35, 111 48 Praha 1, IČ 45274649, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 11. 6. 2002, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní rok 2001 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 2,50 Kč před zdaněním. Výplatu dividend, včetně zdanění srážkovou daní z příjmu, za společnost provede Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, (dále jen “Česká spořitelna“).

Právo na dividendu za rok 2001 mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu. Dnem rozhodným pro vznik práva na dividendu je 11. 6. 2002 (podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti).

Akcionářům – právnickým osobám, správcům a akcionářům – fyzickým osobám, s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky, nezastupovaným správci bude dividenda poukázána na jejich účet zřízený u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou v České republice. Dividenda bude těmto akcionářům poukázána na jejich účet na základě písemné žádosti doručené České spořitelně, s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500,- Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice, bude v období od 1. 8. 2002 do 31. 12. 2002 dividenda vyplacena v hotovosti na kterékoliv pobočce Investičné a rozvojové banky, a. s., IČ: 0031318916, se sídlem Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1, Slovenská republika, (dále jen Investičná a rozvojová banka), nebo na základě jejich písemné žádosti doručené Investičné a rozvojové bance, poukázána na jejich účet zřízený u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou ve Slovenské republice. Od 1. 1. 2003 akcionářům – fyzickým osobám, s trvalým pobytem ve Slovenské republice, či jejich zástupci bude dividenda vyplacena na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500,- Kč.

Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2002 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna, resp. Investičná a rozvojová banka obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců tohoto oznámení.

Zdroj:
,Představenstvo společnosti,ČEZ, a. s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy