RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 7. 6. 2006

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 7. 6. 2006

09.05.2006 00:00
Datum konání VH : 07.06.2006
Čas konání VH : 10:00 Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : sídlo společnosti, Křenová 65c, Brno PSČ :60200

Program - Řádná VH
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2005 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2005.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2005 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2005 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2005.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady na rok 2006.
7. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 31. květen 2006. Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti, v případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcion
Datum konání VH : 07.06.2006
Čas konání VH : 10:00 Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : sídlo společnosti, Křenová 65c, Brno PSČ :60200

Program - Řádná VH
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2005 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2005.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2005 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2005 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2005.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady na rok 2006.
7. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 31. květen 2006. Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti, v případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře - právnické osoby nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti v souladu s par. 192 obchodního zákoníku uveřejňuje tyto hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2005 v tis. Kč.:

Dlouhodobý majetek.........398 575
Oběžná aktiva..................373 867
Ostatní aktiva............................0
Aktiva celkem..................772 442
Vlastní kapitál..................358 017
Cizí zdroje.......................414 422
Ostatní pasiva...........................3
Pasiva celkem.................772 442
Výsledek hospodaření za účetní období:13 104

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a obchodního zákoníku obsahuje veškeré vztahy, které byly realizovány mezi těmito osobami v účetním období roku 2005.
Jiné právní úkony či jiná opatření přijatá v zájmu nebo z podnětu ovládajících osob nebyly učiněny.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka za rok 2005 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8 hod. do 14 hod. ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy