RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada - Severomoravská plynárenská

Mimořádná valná hromada - Severomoravská plynárenská

18.06.2002 00:00
Představenstvo společnostiSeveromoravská plynárenská, a. s.se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47675748zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757svolává v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku a čl. 13 odst. 2 písm. c) stanov společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.mimořádnou valnou hromadu,která se bude konat 19. 7. 2002 v 11.00 hodinv salónku Orchidej Hotelu Imperial v Ostravě, ul. Tyršova č. 6Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o žádosti o souhlas se zastavením akcií.
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 do 11.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni 12. 7. 2002.

Při prezenci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti, zástupci právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Pokud právnická osoba není zapisovaná do rejstříku právnických osob, je nutné předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby.

Primátor, starosta obce se prokáže průkazem primátora
'Představenstvo společnostiSeveromoravská plynárenská, a. s.se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47675748zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757svolává v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku a čl. 13 odst. 2 písm. c) stanov společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.mimořádnou valnou hromadu,která se bude konat 19. 7. 2002 v 11.00 hodinv salónku Orchidej Hotelu Imperial v Ostravě, ul. Tyršova č. 6Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o žádosti o souhlas se zastavením akcií.
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 do 11.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni 12. 7. 2002.

Při prezenci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti, zástupci právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Pokud právnická osoba není zapisovaná do rejstříku právnických osob, je nutné předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby.

Primátor, starosta obce se prokáže průkazem primátora, starosty nebo občanským průkazem a ověřeným dokladem o zvolení do funkce. V případě zastupování na základě plné moci se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

,Výdaje spojené s účasti na mimořádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Ostravě dne 11. 6. 2002

Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s..'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.