RM-SYSTÉM»Události»OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND KABELOVNA Děčín-Podmokly

OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND KABELOVNA Děčín-Podmokly

17.06.2002 00:00
Představenstvo akciové společnosti KABELOVNA Děčín-Podmoklyse sídlem v Děčíně, Ústecká ul.33, 405 33 Děčín V.,IČ: 00661279

oznamuje, že valná hromada akcionářů rozhodla dne 13.června 2002 o výplatě dividend za rok 2001.

Dividendy budou vyplaceny osobám uvedeným ve výpisu z registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividend. Jako rozhodný den byl usnesením valné hromady stanoven 18.červenec 2002. Dividenda je splatná v zákonné lhůtě 3 měsíců ode dne konání valné hromady. Výplatu dividend zajišťuje akciová společnost formou poštovní poukázky na adresu (sídlo) akcionáře vedenou ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni. Převodem na bankovní účet bude dividenda vyplacena pouze na základě řádně doložené žádosti akcionáře.


USNESENÍřádné valné hromady akcionářů a.s. KABELOVNA Děčín-Podmokly,konané dne 13. června 2002 ve Společenském domě města Děčína Střelnice

Řádná valná hromada akcionářů a.s.KABELOVNA Děčín-Podmokly, svolaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.(obchodní zákoník) v platném znění a v souladu s platnými stanovami akciové společnosti na den 13. června 2002 :

1) Projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2001, roční účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2001včetně auditorské zprávy, předloženou představenstvem společnosti.

2) K návrhu akcionáře NOSLO Ltd. rozhodla o
Představenstvo akciové společnosti KABELOVNA Děčín-Podmoklyse sídlem v Děčíně, Ústecká ul.33, 405 33 Děčín V.,IČ: 00661279

oznamuje, že valná hromada akcionářů rozhodla dne 13.června 2002 o výplatě dividend za rok 2001.

Dividendy budou vyplaceny osobám uvedeným ve výpisu z registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividend. Jako rozhodný den byl usnesením valné hromady stanoven 18.červenec 2002. Dividenda je splatná v zákonné lhůtě 3 měsíců ode dne konání valné hromady. Výplatu dividend zajišťuje akciová společnost formou poštovní poukázky na adresu (sídlo) akcionáře vedenou ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni. Převodem na bankovní účet bude dividenda vyplacena pouze na základě řádně doložené žádosti akcionáře.


USNESENÍřádné valné hromady akcionářů a.s. KABELOVNA Děčín-Podmokly,konané dne 13. června 2002 ve Společenském domě města Děčína Střelnice

Řádná valná hromada akcionářů a.s.KABELOVNA Děčín-Podmokly, svolaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.(obchodní zákoník) v platném znění a v souladu s platnými stanovami akciové společnosti na den 13. června 2002 :

1) Projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2001, roční účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2001včetně auditorské zprávy, předloženou představenstvem společnosti.

2) K návrhu akcionáře NOSLO Ltd. rozhodla o výplatě dividendy ve výši 50% nominální hodnoty akcie, t.j. v celkové částce 256,5 mil. Kč btto, a to v částce 96,750 mil. Kč z nerozděleného zisku za rok 1993, v částce 95,474 mil. Kč z nerozděleného zisku za rok 1994 a v částce 64,276 mil. Kč ze zisku za rok 2001, splatné v zákonné lhůtě 3 měsíců od data konání valné hromady a o převodu nevyplacené části disponibilního zisku za období roku 2001 ve výši 99,783 mil. Kč do kategorie nerozděleného zisku akciové společnosti.Úprava odměn členů orgánů akciové společnosti, ani tantiéma, nebyla navržena. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 18.7.2002.

3) Projednala zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2001 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informaci o ověření této zprávy auditorem.

4)Projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2001 a stanovisko dozorčí rady k tomuto návrhu.

5) Rozhodla o změně článků 11, 12, 19, 20, 21, 30, 33 a o vypuštění článku 29 stanov akciové společnosti podle návrhu akcionáře NOSLO Ltd. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu vyhotovit úplné znění stanov a uložit je ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku..

Podrobnosti z průběhu jednání valné hromady, včetně výsledků hlasování, jsou zachyceny v zápise, k němuž jsou přiloženy a spolu s ním archivovány i návrhy představenstva a další podklady projednávaných skutečností.
Toto usnesení bylo přijato aklamací akcionářů oprávněných k hlasování v 15,25 hodin v den konání valné hromady. Návrhy na změnu usnesení ani protesty proti usnesení nebyly podány.

Jednání příští valné hromady se uskuteční na adrese společnosti, tj. v objektu podniku.

Zdroj:
Zdeněk K u č e r a
místopředseda představenstva a.s.
předseda valné hromady

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.