RM-SYSTÉM»Události»ČESKÝ TELECOM: oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady

ČESKÝ TELECOM: oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady

04.06.2002 00:00
Představenstvo akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, tímto ve smyslu ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje na žádost akcionáře, který splňuje kritéria uvedená v ustanovení § 181 odst. 1 obchodního zákoníku,

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady,
která je na základě oznámení uveřejněného v Hospodářských novinách a Mladé Frontě Dnes dne 14. května 2002 svolána na pátek 14. června 2002 od 9.00 hodin do Velkého sálu Kulturního a společenského centra Žofín – Žofín 226, Praha 1, PSČ 110 00,

1. o nové znění bodu 6, který zní takto:
„6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2001, rozdělení části nerozděleného zisku společnosti minulých let a stanovení tantiém za rok 2001“ a

2. o nový bod 6A, který zní takto:
„6A. Dividendová politika společnosti“.

Upravený program řádné valné hromady je tedy následující:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zpráva společnosti za rok 2001
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propo
'Představenstvo akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, tímto ve smyslu ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje na žádost akcionáře, který splňuje kritéria uvedená v ustanovení § 181 odst. 1 obchodního zákoníku,

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady,
která je na základě oznámení uveřejněného v Hospodářských novinách a Mladé Frontě Dnes dne 14. května 2002 svolána na pátek 14. června 2002 od 9.00 hodin do Velkého sálu Kulturního a společenského centra Žofín – Žofín 226, Praha 1, PSČ 110 00,

1. o nové znění bodu 6, který zní takto:
„6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2001, rozdělení části nerozděleného zisku společnosti minulých let a stanovení tantiém za rok 2001“ a

2. o nový bod 6A, který zní takto:
„6A. Dividendová politika společnosti“.

Upravený program řádné valné hromady je tedy následující:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zpráva společnosti za rok 2001
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2001
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2001, rozdělení části nerozděleného zisku společnosti minulých let a stanovení tantiém za rok 2001
6A. Dividendová politika společnosti
7. Schválení jedné či více emisí dluhopisů v rámci dluhopisového programu společnosti
8. Odvolání členů představenstva společnosti
9. Volba členů představenstva společnosti
10. Odvolání členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti podle § 200 obchodního zákoníku
11. Volba členů dozorčí rady společnosti
12. Schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti (zejména s ohledem na převzetí závazku nekonkurence po skončení výkonu funkce)
13. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
15. Závěr

,,,,,Představenstvo společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy