RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 19. 5. 2006

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 19. 5. 2006

19.04.2006 00:00
Datum konání VH : 19.05.2006
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : prostory závodu TRANZA a.s.
Adresa: Ulice:Průmyslová 42
Město:Chrudim

Program - Řádná VH

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schváleníjednacího řádu valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

4. Odvolání člena představenstva

5. Rozhodnutí o převodu jmění zanikající společnosti CARGO ITL spol.s r.o. na společnost TRANZA a.s., schválení smlouvy o převzetí jměnímezi společnostmi TRANZA a.s. a CARGO ITL spol. s r.o.

6. Výroční zpráva představenstva se zprávou o podnikatelské činnostispolečnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o řádné účetní závěrceza rok 2005

7. Návrh na rozdělení zisku

8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005,návrhu na rozdělení zisku za rok 2005

9. Schválení výroční zprávy za rok 2005, schválení řádné účetní závěrkyza rok 2005, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2005

10. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcioná
Datum konání VH : 19.05.2006
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : prostory závodu TRANZA a.s.
Adresa: Ulice:Průmyslová 42
Město:Chrudim

Program - Řádná VH

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schváleníjednacího řádu valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

4. Odvolání člena představenstva

5. Rozhodnutí o převodu jmění zanikající společnosti CARGO ITL spol.s r.o. na společnost TRANZA a.s., schválení smlouvy o převzetí jměnímezi společnostmi TRANZA a.s. a CARGO ITL spol. s r.o.

6. Výroční zpráva představenstva se zprávou o podnikatelské činnostispolečnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o řádné účetní závěrceza rok 2005

7. Návrh na rozdělení zisku

8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005,návrhu na rozdělení zisku za rok 2005

9. Schválení výroční zprávy za rok 2005, schválení řádné účetní závěrkyza rok 2005, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2005

10. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu ze Střediska cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 12.5.2006. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo' prostřednictvím svého statutárního zástupce anebo zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupce akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Podstata změny stanov společnosti spočívá v omezení počtu členů představenstva ze 4 na 3, změně způsobu, jakým představenstvo jedná a podepisuje za společnost a zrušení funkce generálního ředitele. Návrh změn stanov společnosti je pro všechny akcionáře k nahlédnutí a seznámení v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu, akcionář má právo vyžádat si kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Akcionáři se upozorňují na jejich práva dle par. 220d obch. zák. v souvislosti s převzetím jmění společnosti CARGO ITL spol. s r.o.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy