RM-SYSTÉM»Události»Změnový list k programu valné hromady METALIMEX

Změnový list k programu valné hromady METALIMEX

29.05.2002 00:00
Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002 :

V článku 2. Sjednocuje se jméno obchodní firmy. Firma společnosti zní : METALIMEX a.s.
V článku 5. se nahrazují názvy příslušných předmětů podnikání společnosti v souladu se změnou živnostenského zákona a doplňuje se nový předmět podnikání.

Jedná se o tyto změny :
- služby celní deklarace – se nahrazují novým názvem „Zastupování v celním řízení“- vedení účetnictví – se nahrazuje novým názvem „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení – se nahrazuje novým názvem „Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod“.
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Z článku 10. se vypouští písmeno q) rozhodování o získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich založení, navýšení a snížení do obchodních společností, družstev a jiných společností převyšujících v jednotlivém případě 100 mil. Kč nebo souhrnně v kalendářním roce 20 % základního kapitálu společnosti, přičemž ostatní písmena budou přejmenována v rámci abecední
Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002 :

V článku 2. Sjednocuje se jméno obchodní firmy. Firma společnosti zní : METALIMEX a.s.
V článku 5. se nahrazují názvy příslušných předmětů podnikání společnosti v souladu se změnou živnostenského zákona a doplňuje se nový předmět podnikání.

Jedná se o tyto změny :
- služby celní deklarace – se nahrazují novým názvem „Zastupování v celním řízení“- vedení účetnictví – se nahrazuje novým názvem „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení – se nahrazuje novým názvem „Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod“.
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Z článku 10. se vypouští písmeno q) rozhodování o získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich založení, navýšení a snížení do obchodních společností, družstev a jiných společností převyšujících v jednotlivém případě 100 mil. Kč nebo souhrnně v kalendářním roce 20 % základního kapitálu společnosti, přičemž ostatní písmena budou přejmenována v rámci abecedního pořadí.

Odůvodnění :Jedná se o technickou úpravu, neboť pravomoc jednotlivých orgánů společnosti v této oblasti byla doposud upravena duplicitně. Článek 22. upravující postavení a působnost DR má v odstavci 5 písm. b) čtvrtý odstavec obdobnou pravomoc.

Článek 14. se doplňuje o odst. 7 tohoto znění : Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

V článku 22. odst. 4 se za stávající text doplňuje nová věta : Dozorčí rada je dále povinna přezkoumávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a to ve smyslu § 66a odst. 10 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Článek 23. odst. 2 za polední větu se doplňuje stávající text : Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo stanoví-li to volební řád prostřednictvím volitelů za podmínek stanovených v § 200 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Odůvodnění :Jedná se o změnu stanov v souladu z „technickou novelou“ zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník provedenou zákonem č. 501/2001 Sb.

Zpracoval : JUDr. Rostislav Doleček

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy