RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 17. 5. 2006

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 17. 5. 2006

11.04.2006 00:00
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17 IČ: 46342796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává řádnou valnou hromadu,která se bude konat dne 17. 5. 2006 ve 12.00 hodin v Praze, Olšanská 1, zasedací místnost br>
s následujícím pořadem jednání: br>
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné účetní závěrky za rok 2005 a ověření auditorem a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obch. zákoníku, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2005 a stavu majetku společnosti ke dni 31. 12. 2005 a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a/odst. 10 obch. zák.
5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku a odměn členů představenstva a dozorčí rady.
6. Změna stanov společnosti spočívající zejména ve změně a doplnění § 4-Předmět podnikání.
7. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2006.
8. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta ve SCP ke dni 10. 5.
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17 IČ: 46342796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává řádnou valnou hromadu,která se bude konat dne 17. 5. 2006 ve 12.00 hodin v Praze, Olšanská 1, zasedací místnost br>
s následujícím pořadem jednání: br>
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné účetní závěrky za rok 2005 a ověření auditorem a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obch. zákoníku, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2005 a stavu majetku společnosti ke dni 31. 12. 2005 a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a/odst. 10 obch. zák.
5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku a odměn členů představenstva a dozorčí rady.
6. Změna stanov společnosti spočívající zejména ve změně a doplnění § 4-Předmět podnikání.
7. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2006.
8. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta ve SCP ke dni 10. 5. 2006, který byl stanoven jako rozhodný den. Po tomto rozhodném dni budou ve SCP až do dne konání valné hromady pozastaveny registrace převodů akcií. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Řádná účetní závěrka a návrh změn stanov je 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. O případných návrzích či protinávrzích k bodům programu, které jsou uvedeny na pozvánce, platí ustanovení § 180/odst. 5 obch. zák. v platném znění.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2005 (tis. Kč) dle IFRS

Dlouhodobá aktiva 1 676 668
Vlastní kapitál 1 051 104
Krátkodobá aktiva 2 853 147
Dlouhodobé závazky 932 039
Krátkodobé závazky 2 546 672

Náklady celkem 7 350 174
Výnosy celkem 7 589 124
Zisk po zdanění 238 950

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.