RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti se bude konat 7.4. 2006

Valná hromada společnosti se bude konat 7.4. 2006

08.03.2006 00:00
Datum konání VH : 07.04.2006
Čas konání VH:10:00
Doba prezentace :09:30-10:00
Místo konání 1. patro, zasedací místnost
Adresa: Ulice:Průmyslová 42
Město:Chrudim PSČ :53701

Program - Řádná VH
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o změně orgánů společnosti (členů představenstva a dozorčí rady)
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
5. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
6. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu ze Střediska cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 31.3.2006. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce anebo zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci
Datum konání VH : 07.04.2006
Čas konání VH:10:00
Doba prezentace :09:30-10:00
Místo konání 1. patro, zasedací místnost
Adresa: Ulice:Průmyslová 42
Město:Chrudim PSČ :53701

Program - Řádná VH
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o změně orgánů společnosti (členů představenstva a dozorčí rady)
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
5. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
6. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu ze Střediska cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 31.3.2006. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce anebo zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupce akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Podstata změny orgánů společnosti spočívá v odvolání a jmenování všech členů představenstva a dozorčí rady společnosti, vyjma člena dozorčí rady, jež je volen zaměstnanci.

Lidové noviny, 8.3.2006

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy