RM-SYSTÉM»Události»Výkup cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku

Výkup cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku

22.11.2005 00:00
'Oznamovatel je většinovým akcionářem společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 00013 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen "TYPOS").

Oznamovatel se rozhodl realizovat ve společnosti TYPOS právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. kótovaných akcií, vydaných společností TYPOS. Kótované akcie, vydané společností TVPOS, mají ISIN CZOO05109900. Tyto akcie jsou kótovány na RM Systému. Navrhovatel tento záměr dne 18.11.2005 oznámil Komisi pro cenné papíry a uveřejnil jej v Hospodářských novinách a na internetu. Dne 21.11.2005 společnost navrhovatel podal Komisi pro cenné papíry žádost o souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti TYPOS o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (v daném případě akcií ISIN CZOO05109900) na navrhovatele. Přiměřené protiplnění za uvedené akcie bylo stanoveno navrhovatelem jakožto hlavním akcionářem, ve výši 1.650,- Kč za jednu akcii s ISIN CZOO051 09900. Pro účely doložení přiměřenosti výše tohoto protiplnění byl vypracován znalecký posudek. Tento posudek byl vypracován znaleckým ústavem -společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, identifikační číslo 44119097. Tento znalecký ústav dospěl v posudku k závěru, že již protiplnění ve výši 1.630,-Kč za jednu akcii s ISIN CZOO05109900 je přiměřené a proto je přiměřené i protiplnění ve výši'
'Oznamovatel je většinovým akcionářem společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, identifikační číslo 00013 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 57 (dále jen "TYPOS").

Oznamovatel se rozhodl realizovat ve společnosti TYPOS právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. kótovaných akcií, vydaných společností TYPOS. Kótované akcie, vydané společností TVPOS, mají ISIN CZOO05109900. Tyto akcie jsou kótovány na RM Systému. Navrhovatel tento záměr dne 18.11.2005 oznámil Komisi pro cenné papíry a uveřejnil jej v Hospodářských novinách a na internetu. Dne 21.11.2005 společnost navrhovatel podal Komisi pro cenné papíry žádost o souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti TYPOS o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (v daném případě akcií ISIN CZOO05109900) na navrhovatele. Přiměřené protiplnění za uvedené akcie bylo stanoveno navrhovatelem jakožto hlavním akcionářem, ve výši 1.650,- Kč za jednu akcii s ISIN CZOO051 09900. Pro účely doložení přiměřenosti výše tohoto protiplnění byl vypracován znalecký posudek. Tento posudek byl vypracován znaleckým ústavem -společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, identifikační číslo 44119097. Tento znalecký ústav dospěl v posudku k závěru, že již protiplnění ve výši 1.630,-Kč za jednu akcii s ISIN CZOO05109900 je přiměřené a proto je přiměřené i protiplnění ve výši 1.650,- Kč za jednu akcii, určené společností Euro-Druckservice. Aby navrhovatel získal podíl na základním kapitálu společnosti TYPOS ve výši přesahující 90% a mohl tak přistoupit k právu výkupu účastnických cenných papírů, nabyl navrhovatel 2.677 akcií, vydaných společností TYPOS, s ISIN CZOO051 09900, od pana Ing. Zdeňka Korbela. Cena za akcie od pana Ing. Zdeňka Korbela odpovídá částce, určené společností Euro-Druckservice jako přiměřené protiplnění, tj. částce 1.650,- Kč. Tyto akcie nabyla navrhovatel převodem na Středisku cenných papírů, obstaraným obchodníkem s cennými papíry. O přechodu ostatních akcií s ISIN CZOO05109900 na společnost Euro-Oruckservice přísluší rozhodnout valné hromadě společnosti TYPOS. Jedním z předpokladů pro svolání a konání takové valné hromady je souhlas Komise pro cenné papíry. O svolání valné hromady bude RM-Systém včas informován.

Praha 21. listopadu 2005

Za Euro-Druckservice Aktiengesellschaft
Jan Najman, advokát'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.