RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti se bude konat 16.11. 2005

Valná hromada společnosti se bude konat 16.11. 2005

11.10.2005 00:00
Datum konání VH:16.11.2005

Čas konání VH:09:00

Doba prezentace:08:00-09:00

Místo konání:hotelový dům Kovák

Adresa:Ulice:Vratimovská142,Město:Ostrava Kunčice,PSČ:70702

Program - Řádná VH
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů představenstva
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Změna stanov společnosti
5. Závěr

PODMÍNKY STANOVENÉ STANOVAMI PRO VÝKON HLASOVACÍHO PRÁVA: Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vyhotoveného k rozhodnému dni, to je 9. listopad 2005. Prezence akcionářů bude zahájena v 8 hod. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou
Datum konání VH:16.11.2005

Čas konání VH:09:00

Doba prezentace:08:00-09:00

Místo konání:hotelový dům Kovák

Adresa:Ulice:Vratimovská142,Město:Ostrava Kunčice,PSČ:70702

Program - Řádná VH
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů představenstva
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Změna stanov společnosti
5. Závěr

PODMÍNKY STANOVENÉ STANOVAMI PRO VÝKON HLASOVACÍHO PRÁVA: Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vyhotoveného k rozhodnému dni, to je 9. listopad 2005. Prezence akcionářů bude zahájena v 8 hod. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Návrh změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti (kancelář č. 622 budovy ředitelství Společnosti, ve dnech Po - Čt, od 8 do 13 hod.). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Podstatou návrhu na změnu stanov společnosti je změna, respektive rozšíření předmětu podnikání společnosti. Představenstvo společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. OZNVH 1331285

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy