RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada Pražské teplárenské

Valná hromada Pražské teplárenské

24.04.2002 00:00
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 7 svolává v souladu s čl. l2 stanov společnostiřádnou valnou hromadu,

která se koná dne 31. 5. 2002 od 13 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle Pražské teplárenské a. s., v Praze 7, Partyzánská 7 (konečná trasy C metra - stanice Nádraží Holešovice).

Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů, schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů.
3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2001 a stavu majetku k 31. 12. 2001 a vč. auditované účetní závěrky za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001.Vyjádření dozorčí rady k výsledkům přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2001, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2001.
Schválení výroční zprávy vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2001 a stavu majetku k 31. 12. 2001 a vč. auditované účetní závěrky za rok 2001.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku a pravidel pro výplatu dividend.
6. Předložení návrhu týkající se zrušení registrace akcií.
7. Stanovení výše odměn orgánů společnosti.
8. Změny stanov. Charakteristika hlavních změn: Úprava rozhodování dozorčí rady mimo zasedání – rozšíření článku
'Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 7 svolává v souladu s čl. l2 stanov společnostiřádnou valnou hromadu,

která se koná dne 31. 5. 2002 od 13 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle Pražské teplárenské a. s., v Praze 7, Partyzánská 7 (konečná trasy C metra - stanice Nádraží Holešovice).

Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů, schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů.
3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2001 a stavu majetku k 31. 12. 2001 a vč. auditované účetní závěrky za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001.Vyjádření dozorčí rady k výsledkům přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2001, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2001.
Schválení výroční zprávy vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2001 a stavu majetku k 31. 12. 2001 a vč. auditované účetní závěrky za rok 2001.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku a pravidel pro výplatu dividend.
6. Předložení návrhu týkající se zrušení registrace akcií.
7. Stanovení výše odměn orgánů společnosti.
8. Změny stanov. Charakteristika hlavních změn: Úprava rozhodování dozorčí rady mimo zasedání – rozšíření článku 26 Stanov, úprava článku 8 Stanov - způsob prokazování akcionářů na valné hromadě výpisem z účtu majitele. Důvodem je i možnost hlasování správce nebo zástavního věřitele na jednání valné hromady, jde o způsob předejití neshodám při hlasování.
9. Závěr.
Registrace akcionářů bude zahájena ve 12 hodin v 1. patře v sídle společnosti.
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, anebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Akcionář se při registraci prokazuje následovně:
- fyzické osoby platným občanským průkazem, při zastupování plnou mocí s úředně ověřeným podpisem ne starší než 3 měsíce.
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem nebo úředně ověřenou kopií), ne starším než tři měsíce a úředně ověřenou plnou mocí v případě, že se nechají zastoupit osobou, která není statutárním orgánem nebo nemá prokuru.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 24. 5. 2002.
Při hlasování na valné hromadě připadá na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 hlas.Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.
Upozornění akcionářům:I. Nebude-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.
II. V souvislosti s konáním valné hromady nebude v termínu od 25. 5. 2002 do 31. 5. 2002 prováděna registrace převodů akcií Pražské teplárenské a.s. na účtech majitelů u Střediska cenných papírů a rovněž budou pozastaveny na Burze cenných papírů a v RM-Systému převody těchto akcií.
III. V případě, že valná hromada schválí výplatu dividend za rok 2001, bude valné hromadě navrženo k odsouhlasení rozhodné datum pro nárok na výnos z cenného papíru 31. 5. 2002.
IV. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti č. dv. 529 v pracovních dnech od 30. 4. 2002 v době od 10 hodin do 12 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.
V. Hlavní údaje roční závěrky za rok 2001 v tis. Kč:

Stálá aktiva:,6 805 558
,,,Oběžná aktiva:,1 318 499
,,,Aktiva celkem:,8 135 977

Vlastní kapitál:,5 911 925
,Cizí zdroje:,2 146 339
,,Pasiva celkem:,8 135 977

Zdroj:
,,,,,,,Představenstvo společnosti,,,,,,,,, Pražská teplárenská a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.