RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2021

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2021

02.09.2022 14:01

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (“Společnost”) dne 1.9.2022 rozhodlo, že předloží valné hromadě Společnosti návrh, aby za rok 2021 schválila dividendu ve výši 11,30 Kč na 1 akcii před zdaněním.

V souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 22.8.2022, které bylo oznámeno na webu Společnosti dne 23.8.2022, bude o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 rozhodováno valnou hromadou mimo zasedání. Návrh rozhodnutí per rollam bude doručen akcionářům uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a současně na webu Společnosti dne 5.9.2022.

Hlasovat bude možné od 5.9.2022 do 20.9.2022

Oprávněni hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k rozhodnému dni, 29.8.2022, zapsáni jako vlastníci akcie(í) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Bude-li dosaženo potřebného počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí a rozhodnutí bude přijato marným uplynutím lhůty pro doručení hlasovacího lístku, rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 30.9.2022, sedmý pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí per rollam.

Aktuální zpráva je ke stažení zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy