RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada Komerční banky schválila koupi pražské pobočky

Mimořádná valná hromada Komerční banky schválila koupi pražské pobočky

29.03.2002 00:00
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 uzavřela dne 28. 3. 2002 smlouvu o prodeji části podniku se SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S. A. se sídlem 29, BLD Haussmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R. C. S. Paris B 552 120 222 (1955B12022).

Předmětem smlouvy je prodej části podniku představované českou pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha umístěnou v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 23517 za dohodnutou kupní cenu 1 030 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet milionů korun českých).

Převod části podniku se uskuteční ke dni 31. března 2002, 24:00 hodin.

Mimořádná valná hromada Komerční banky, konaná dne 28. března 2002, schválila návrh smlouvy o prodeji pražské pobočky Société Générale S. A. Komerční bance a. s. Prodejní cena byla stanovena na 1 030 000 000,-- Kč.

Valná hromada dále schválila návrh na změnu stanov, kterým se rozšiřuje počet členů představenstva KB z původních pěti členů na šest a upravuje způsob rozhodování představenstva většinou přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Usnesení mimořádné valné hromady Komerční banky, a. s., konanou dne 28. 3. 2002

Usnesení první
Mimořádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád mimo
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 uzavřela dne 28. 3. 2002 smlouvu o prodeji části podniku se SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S. A. se sídlem 29, BLD Haussmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R. C. S. Paris B 552 120 222 (1955B12022).

Předmětem smlouvy je prodej části podniku představované českou pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha umístěnou v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 23517 za dohodnutou kupní cenu 1 030 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet milionů korun českých).

Převod části podniku se uskuteční ke dni 31. března 2002, 24:00 hodin.

Mimořádná valná hromada Komerční banky, konaná dne 28. března 2002, schválila návrh smlouvy o prodeji pražské pobočky Société Générale S. A. Komerční bance a. s. Prodejní cena byla stanovena na 1 030 000 000,-- Kč.

Valná hromada dále schválila návrh na změnu stanov, kterým se rozšiřuje počet členů představenstva KB z původních pěti členů na šest a upravuje způsob rozhodování představenstva většinou přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Usnesení mimořádné valné hromady Komerční banky, a. s., konanou dne 28. 3. 2002

Usnesení první
Mimořádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád mimořádné valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Usnesení druhé
Mimořádná valná hromada volí:
za předsedu valné hromady: Ladislava Petráska
za zapisovatele: Renatu Maškovou
za ověřovatele zápisu: Emílii Fricovou a Ilonu Lehovcovou
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Radomila Kochánka a Danielu Markovou
Usnesení třetí
a/ s c h v a l u j enávrh „Smlouvy o prodeji části podniku“, v anglickém a českém znění, uzavírané mezi společností SOCIETÉ GÉNÉRALE S.A. se sídlem 29, BLD Haussmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B 552 120 222 (1955B12022), jako prodávajícím a společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako kupujícím, jejímž předmětem je převod části podniku prodávajícího představované jeho pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha, umístěnou v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, jejíž právní forma je organizační složka, za navrženou kupní cenu ve výši 1.030.000.000,- Kč /slovy jedna miliarda třicet milionů korun českých/, která dle „Zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy o koupi části podniku z hlediska správnosti ceny (posudek znaleckého ústavu)“ znalce - společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., je vhodná a odůvodněná.

b/ s o u h l a s í s uzavřením „Smlouvy o prodeji části podniku“, v anglickém a českém znění, uzavírané mezi společností SOCIETÉ GÉNÉRALE S.A. se sídlem 29, BLD Haussmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B 552 120 222 (1955B12022), jako prodávajícím a společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako kupujícím, jejímž předmětem je převod části podniku prodávajícího představované jeho pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha, umístěnou v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, jejíž právní forma je organizační složka, za navrženou kupní cenu ve výši 1.030.000.000,- Kč /slovy jedna miliarda třicet milionů korun českých/.

c/ b e r e n a v ě d o m í
„Zprávu o přezkoumání návrhu smlouvy o koupi části podniku z hlediska správnosti ceny (posudek znaleckého ústavu)“ č. 87-01/2002 ze dne 22.1.2002 od znalce - společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4201/2001-4 ze dne 6.8.2001.

Usnesení čtvrté:
Mimořádná valná hromada rozhodla, že mění § 18 odst. 1, odst. 6 a odst. 10 platných stanov banky takto:

§ 18

(1) Představenstvo se skládá z šesti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

(6) Zasedání představenstva pravidelně svolává, nejméně 20x ročně, a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen představenstva (dále jen “předsedající”). Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, popř. místopředsedovi, představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

(10) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Zdroj:
Představenstvo Komerční banky, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy