RM-SYSTÉM»Události»ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE: DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE: DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

28.03.2002 00:00
'Představenstvo akciové společnostiČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376 (dále jen „ČRa“)

oznamuje s odvoláním na § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku na žádost minoritního akcionáře v souladu s § 181 obchodního zákoníku a článkem 11 odst. 6 stanov společnosti

doplnění pořadu jednání mimořádné valné hromady,

která se bude konat dne 8. dubna 2002 v 15 hodin v sídle společnosti
Na žádost minoritního akcionáře NETLA MANAGEMENT LIMITED byly na pořad jednání této valné hromady zařazeny následující body:

(16a),Rozhodnutí o zrušení registrace kmenových akcií na majitele vydaných ČRa, ISIN: CZ009054607 podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku (ObchZák) a Zákona o cenných papírech (ZOCP) a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

(16b),Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28.12.2001 o registraci kmenových akcií transformovaných ze zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28.12.2001 a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

(16c),Rozhodnutí o přeměně podoby kmen'
'Představenstvo akciové společnostiČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376 (dále jen „ČRa“)

oznamuje s odvoláním na § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku na žádost minoritního akcionáře v souladu s § 181 obchodního zákoníku a článkem 11 odst. 6 stanov společnosti

doplnění pořadu jednání mimořádné valné hromady,

která se bude konat dne 8. dubna 2002 v 15 hodin v sídle společnosti
Na žádost minoritního akcionáře NETLA MANAGEMENT LIMITED byly na pořad jednání této valné hromady zařazeny následující body:

(16a),Rozhodnutí o zrušení registrace kmenových akcií na majitele vydaných ČRa, ISIN: CZ009054607 podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku (ObchZák) a Zákona o cenných papírech (ZOCP) a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

(16b),Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28.12.2001 o registraci kmenových akcií transformovaných ze zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28.12.2001 a udělení pokynu představenstvu ČRa k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

(16c),Rozhodnutí o přeměně podoby kmenových akcií na majitele vydaných ČRa, ISIN: CZ0009054607 podle příslušných ustanovení ObchZák a ZoCP, z podoby zaknihované na podobu listinnou, a udělení pokynu představenstvu Čra k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

(16d),Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28.12.2001 o přeměně podoby kmenových akcií transformovaných ze zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28.12.2001, z podoby listinné na podobu zaknihovanou, a udělení pokynu představenstvu Čra k provedení všech úkonů souvisejících s realizací tohoto rozhodnutí valné hromady, včetně veškerých úkonů vůči příslušným orgánům a organizátorům veřejných trhů

Upozornění:Akcionáři mají v souvislosti s novými body pořadu jednání valné hromady tato práva:

 právo nahlédnout v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin v sídle společnosti v útvaru financí, 4. patro, č. dveří 404. do návrhu změn stanov

 právo vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov na dobírku. V případě zasílání do ciziny se kopie návrhu stanov doručí až po uhrazení všech nákladů s tím spojených. Zájemci o kopie návrhu stanov se mohou obracet na útvar financí společnosti, tel. 67005265, fax:71774885.

Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě protinávrhy k výše uvedeným návrhům, musí jejich písemné znění doručit do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady, tj. nejpozději dne 29. března 2002 do 14.00 hod.

Zdroj:
Představenstvo společnosti
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.