RM-SYSTÉM»Události»FINANČNÍ VÝSLEDKY ČESKÉHO TELECOMU ZA ROK 2001

FINANČNÍ VÝSLEDKY ČESKÉHO TELECOMU ZA ROK 2001

28.03.2002 00:00
ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje své auditované finanční výsledky za rok 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly zpracované podle mezinárodních účetních standardů.

Výsledky je možné získat na odkazu ČESKÝ TELECOM

„Strategie kompenzovat očekávaný pokles výnosů z tradičních hlasových služeb výnosy z mobilních a datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou a zavedení opatření zaměřených na posílení telekomunikačního provozu umožňují ČESKÉMU TELECOMU se vyrovnat s plněním náročných úkolů a zhodnotit nové trendy vývoje trhu”, uvedl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU.

Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby, dodal, že „finanční výsledky ČESKÉHO TELECOMU za rok 2001 dokládají schopnost společnosti působit úspěšně i na nedávno otevřeném českém telekomunikačním trhu. Výsledky obstojí i v porovnání s výsledky, kterých dosáhla řada západoevropských operátorů v prvním roce podnikání na liberalizovaném trhu“. Juraj Šedivý dále zdůraznil, že „navzdory tlakům na výnosy dokázal ČESKÝ TELECOM zvýšit hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) jak v nominálním vyjádření, tak v procentuálním vyjádření jako podíl EBITDA na celkových výnosech.“

Výnosy
Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2001 hodnoty 55,9 mld. Kč, což představuje 2% pokles oproti minulému finančnímu období. Tento
ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje své auditované finanční výsledky za rok 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly zpracované podle mezinárodních účetních standardů.

Výsledky je možné získat na odkazu ČESKÝ TELECOM

„Strategie kompenzovat očekávaný pokles výnosů z tradičních hlasových služeb výnosy z mobilních a datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou a zavedení opatření zaměřených na posílení telekomunikačního provozu umožňují ČESKÉMU TELECOMU se vyrovnat s plněním náročných úkolů a zhodnotit nové trendy vývoje trhu”, uvedl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU.

Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby, dodal, že „finanční výsledky ČESKÉHO TELECOMU za rok 2001 dokládají schopnost společnosti působit úspěšně i na nedávno otevřeném českém telekomunikačním trhu. Výsledky obstojí i v porovnání s výsledky, kterých dosáhla řada západoevropských operátorů v prvním roce podnikání na liberalizovaném trhu“. Juraj Šedivý dále zdůraznil, že „navzdory tlakům na výnosy dokázal ČESKÝ TELECOM zvýšit hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) jak v nominálním vyjádření, tak v procentuálním vyjádření jako podíl EBITDA na celkových výnosech.“

Výnosy
Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2001 hodnoty 55,9 mld. Kč, což představuje 2% pokles oproti minulému finančnímu období. Tento výsledek byl ovlivněn především vývojem telekomunikačního trhu v České republice v prvním roce liberalizace. Tržní prostředí charakterizoval především rychlý rozvoj mobilní telefonie a rostoucí tlak ze strany alternativních operátorů. Penetrace uživatelů služeb mobilních operátorů dosáhla téměř 70-ti %, zatímco v oblasti pevných linek zůstala na již několik let stabilní úrovni okolo 37%. Zvyšovala se poptávka po datových a internetových službách a službách s přidanou hodnotou jak u pevných linek, tak u mobilních operátorů, a částečně tak kompenzovala klesající výnosy z tradičních hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím pevné telefonní sítě.

Objemově největší položkou konsolidovaných výnosů zůstaly výnosy ČESKÉHO TELECOMU z hovorného (z telefonní sítě – PSTN), které dosáhly v roce 2001 hodnoty 21,2 mld. Kč, tj. o 12% méně než v roce 2000. Výnosy ČESKÉHO TELECOMU z hovorného tvořily 38% celkových konsolidovaných výnosů, zatímco v roce 2000 to bylo 42%. Jedním z důvodů poklesu výnosů z hovorného byla změna struktury provozu ve prospěch vytáčeného přístupu na internet a snížení cen hovorného včetně cen za volání do mobilních sítí. Téměř 40% z celkového provozu za rok 2001, který se meziročně zvýšil o 8%, tvořily minuty vytáčeného přístupu na internet, přičemž cena za přístup na internet je nižší než cena za tradiční hovorné. Významnou roli sehrál nárůst celkového počtu uživatelů služeb mobilních operátorů a rostoucí zájem zákazníků ČESKÉHO TELECOMU o převedení klasické telefonní stanice na moderní přípojku euroISDN. ČESKÝ TELECOM také změnil v roce 2001 způsob účtování hovorného. Přešel k časové tarifikaci a zavedl cenové programy pro domácnosti i podniky jako první krok k zavedení diferencovaného přístupu k různým segmentům trhu. Výnosy z měsíčních paušálů vzrostly meziročně o 5% na 7,3 mld. Kč a částečně tak kompenzovaly pokles výnosů z hovorného.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí se snížily o 32% na 3,9 mld. Kč. V souvislosti s celkovým poklesem cen v mezinárodním propojování klesly výnosy od mezinárodních operátorů o 31% na 2,0 mld. Kč. Výnosy od domácích, zejména mobilních, operátorů pak poklesly o 32% na 1,9 mld. Kč. Vysoký počet uživatelů mobilních sítí a vyšší ceny za hovory směrované z mobilních sítí do sítě ČESKÉHO TELECOMU vedly k celkovému poklesu provozu v tomto směru.

Nejvýrazněji kompenzovaly pokles výnosů z hovorného výnosy z datových služeb, ISDN a ostatní telefonie, které vzrostly meziročně o 19%. Celkové výnosy z těchto služeb činily 5,3 mld. Kč oproti 4,5 mld. Kč v roce 2000. Přispěly k tomu především výnosy ze služeb euroISDN, které vzrostly meziročně o 46% na 2,9 mld. Kč. Úspěšná marketingová kampaň podpořila zájem zákazníků o služby euroISDN, takže počet ISDN B-kanálů se během roku 2001 zvýšil ze 122 tisíc na 261 tisíc. Také výnosy z internetových služeb se zvýšily o 24% na 277 mil. Kč. Dokazuje to trvalý zájem o kvalitní služby placeného přístupu na internet, poskytovaného pod obchodním názvem INTERNET OnLine (IOL). IOL evidoval ke konci roku 2001 celkem 55 tisíc zákazníků placeného přístupu na internet. Celkový počet uživatelů placeného (IOL) i neplaceného přístupu na internet (Quick.cz) pak činil 481 tisíc. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 18% a dosáhly úrovně 2,4 mld. Kč. Nárůst byl patrný zejména v segmentu velkoprodeje.

Rok 2001 byl pro dceřinnou společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., vlastněnou z 51% ČESKÝM TELECOMEM, dalším v řadě úspěšných let. Konsolidace výnosů Eurotelu činila 14,0 mld. Kč a oproti loňským 12,1 mld. Kč, to znamená 16%-ní meziroční nárůst. Počet zákazníků Eurotelu se zvýšil o více než jeden milion na 3,24 milionu. Nejvíce přibylo zákazníků předplacených služeb. Stejně jako v roce 2000, i v roce 2001 získal Eurotel největší počet nových zákazníků v posledním čtvrtletí. V oblasti mobilní telefonie je také patrný zvyšující se zájem o služby s přidanou hodnotou a datové služby, zákazníci Eurotelu např. odeslali v roce 2001 celkem 1,2 miliardy SMS zpráv, což je o 100% více než v předešlém roce.

Provozní náklady

Celkové konsolidované provozní náklady se snížily meziročně o 6% dosáhly hodnoty 28,7 mld. Kč. To bylo možné zejména díky pokračující implementaci moderních interních procesů a provozních podpůrných systémů, které umožnily snížit počet zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU a dosáhnout úspory nákladů. Přispěla k tomu také kontrola nákladů a snížení plateb za propojení do sítí jiných operátorů, včetně mobilních.

ČESKÝ TELECOM snížil v průběhu roku 2001 počet svých zaměstnanců o 12% na 15 194. Ukazatel efektivnosti, vyjádřený jako počet telefonních stanic připadajících na jednoho zaměstnance ČESKÉHO TELECOMU, se zvýšil z 222 na 253. Počet zaměstnanců Eurotelu se meziročně zvýšil o 14% na 2 420. Konsolidované náklady na zaměstnance poklesly meziročně o 2% na 7,6 mld. Kč.

Konsolidované platby za propojení do sítí jiných operátorů poklesly o 9% na 7,4 mld. Kč díky poklesu cen za propojení jak do sítí zahraničních operátorů, tak do sítí mobilních operátorů. ČTÚ stanovil v průběhu roku maximální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí a také za propojení do veřejných mobilních telekomunikačních sítí. Liberalizace trhu umožnila směrovat provoz různými způsoby přes alternativní domácí i zahraniční operátory za nižší ceny. Konsolidované platby zahraničním operátorům poklesly o 20% na 2,5 mld. Kč, konsolidované platby domácím operátorům poklesly o 3% na 4,9 mld. Kč.

EBITDA, marže EBITDA

Navzdory tlaku na výnosy, kterému ČESKÝ TELECOM čelil v prvním roce svého působení na liberalizovaném trhu, se podařilo eliminovat jeho dopad na dosaženou hodnotu EBITDA. Snížení provozních nákladů v důsledku zlepšení zákaznického přístupu, zvýšení efektivity vnitřních procesů a důsledné kontroly nákladů, vedlo k meziročnímu zvýšení hodnoty EBITDA o 2% na 27,2 mld. Kč. Marže EBITDA byla 49%, tj. o 2% vyšší než v loňském roce, což je důkazem velice dobré provozní efektivnosti.

Odpisy, EBIT, EBT a čistý zisk

Odpisy vzrostly meziročně o 17% na 17,0 mld. Kč. Stejně jako v předchozích obdobích byly odpisy podmíněné výraznými investicemi do rozvoje telekomunikační sítě na konci 90-tých let a investicemi směrovanými v poslední době více do aktiv s kratší dobou životnosti, jako je například software. Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) poklesl meziročně o 16% na 10,1 mld. Kč. Další snížení zadlužení v průběhu roku 2001 vedlo k poklesu konsolidovaných nákladových úroků o 19% na 2,2 mld. Kč. Díky relativně silné koruně vykázal ČESKÝ TELECOM konsolidovaný kurzový zisk ve výši 358 mil. Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) pak byl 8,8 mld. Kč a konsolidovaný čistý zisk 6,1 mld. Kč, tj. o 4% méně než v roce 2000. Konsolidovaný čistý zisk připadající na jednu akcii byl 18,9 Kč.

Zadluženost

ČESKÝ TELECOM se řadí k firmám s velice nízkou zadlužeností v porovnání s úrovní vykazovanou ostatními telekomunikačními operátory v Evropě. Hodnota konsolidovaných úvěrů poklesla na 27,0 mld. Kč z 33,1 mld. Kč na konci roku 2000. Hrubá zadluženost, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, dosáhla hodnoty 25%, čistá zadluženost, vyjádřená jako poměr rozdílu konsolidovaných úročených úvěrů a konsolidované hodnoty hotovosti a ekvivalentů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, dosáhla hodnoty 18 %.

Investice

Celkové konsolidované investiční výdaje zůstaly v roce 2001 na stejné úrovni jako v roce 2000 a dosáhly hodnoty 18,9 mld. Kč. Investice směřovaly do dalšího rozvoje kapacity, kvality a spolehlivosti sítě a nejmodernějších technologií. Velká část investic ČESKÉHO TELECOMU byla vynaložena na plnění požadavků Telekomunikačního zákona, tj. především umožnění volby operátora a přenositelnosti čísla. Eurotel získal v aukci na konci roku licenci UMTS za 3,5 mld. Kč. Vlastní platba za licenci je rozložena do delšího období.

Výhled

I po prvním roce působení na liberalizovaném trhu zůstává hlavní strategií ČESKÉHO TELECOMU neustálé zdokonalování a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb a tvorba hodnoty pro akcionáře. Těchto cílů chce společnost dosáhnout uspokojováním poptávky po službách s přidanou hodnotou a širokopásmových službách, nabídkou komplexních zákaznických řešení a pokračujícím snižováním nákladů, které pomůže zmírnit tlak na výnosy a provozní marži. ČESKÝ TELECOM se v roce 2002 opět zaměří na provozní marže a peněžní toky a zároveň na důslednou kontrolou investičních výdajů v rozsahu, který umožňuje plnění požadavků regulátora, např. volba operátora a přenositelnost čísla. Z tohoto důvodu společnost předpokládá v letošním roce pouze mírný pokles investičních výdajů, zatímco v následujících letech by mohl být pokles výraznější. Letošní vývoj již naznačuje, že rok 2002 bude přinejmenším stejně náročný jako ten předchozí. ČESKÝ TELECOM je přesvedčen, že volba správné strategie a odhodlání zaměstnanců umožní dosáhnout těchto strategických cílů.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb

Velkou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

ČESKÝ TELECOM, a.s., získal v roce 2001 cenu za nejvíce informačně otevřenou firmu domácího kapitálového trhu Peagas Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N.V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.


Kontakt pro další informace:
VLADAN CRHA
tiskový mluvčí
tel: 0800 1 63342 (0800 1 MEDIA)
fax: 02 7146 9896
e-mail: tiskovy.odbor@ct.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy