RM-SYSTÉM»Události»Auditované hospodářské výsledky ČEZ, a.s.za rok 2001

Auditované hospodářské výsledky ČEZ, a.s.za rok 2001

27.03.2002 00:00
Dozorčí radě a představenstvu akciové společnosti ČEZ:Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2001 v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2001 a výsledky jejího hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.

Společnost je mateřskou společností skupiny, která je povinna, dle českých účetních předpisů, vypracovat konsolidovanou účetní závěrku za rok 2001. Naše stanovisko ke konsolidované účetní závěrce skupiny k 31. prosinci 2001 jsme vyjádřili ve výroku auditora bez výhrad ze dne 12. března 2002. Výsledkem konsolidace je výše konsolidovaného vlastního kapitálu 126 222 529 tis. Kč, konsolidovaného hospodářského vý
'Dozorčí radě a představenstvu akciové společnosti ČEZ:Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2001 v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2001 a výsledky jejího hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.

Společnost je mateřskou společností skupiny, která je povinna, dle českých účetních předpisů, vypracovat konsolidovanou účetní závěrku za rok 2001. Naše stanovisko ke konsolidované účetní závěrce skupiny k 31. prosinci 2001 jsme vyjádřili ve výroku auditora bez výhrad ze dne 12. března 2002. Výsledkem konsolidace je výše konsolidovaného vlastního kapitálu 126 222 529 tis. Kč, konsolidovaného hospodářského výsledku 7 801 377 tis. Kč a konsolidovaných aktiv 206 758 748 tis. Kč k 31. prosinci 2001. V bodě 21 přílohy k přiložené účetní závěrce jsou rozepsány obraty za rok 2001 a zůstatky pohledávek a závazků mateřské společnosti vůči dceřiným a přidruženým společnostem k 31. prosinci 2001.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2000 a naše zpráva z 23. března 2001 obsahovala výrok bez výhrad.

Dokumenty ke stažení
Rozvaha a výsledovka za rok 2001
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2001


Arthur Andersen Česká republika, k. s.
licence č. 334
Ladislav Langr
dekret č. 257
12. března 2002
Praha, Česká republika
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy