RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na valnou hromadu Vítkovice, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu Vítkovice, a.s.

29.05.2019 14:05
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

  • Zahájení
  • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018
  • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  • Určení auditora společnosti
  • Volba člena dozorčí rady
  • Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
  • Závěr

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy