RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 23. 5. 2019

Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 23. 5. 2019

25.04.2019 13:17

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s, se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23. 5. 2019, od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

 

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

  1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady,
  2. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018,
  3. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2018,
  4. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2018, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích,
  5. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018,
  6. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018,
  7. odvolání pana Alexandera Loimayra z dozorčí rady,
  8. jmenování nového člena dozorčí rady – pana Haimo Primase,
  9. schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady,
  10. závěr.

Celé znění na odkaze ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy