RM-SYSTÉM»Události»OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

15.03.2002 00:00
'Představenstvo akciové společnostiČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376 (dále jen „ČRa“)svolávána žádost minoritního akcionářev souladu s § 181 obchodního zákoníku a článkem 11 odst. 5 stanov společnosti

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 8. dubna 2002 v 15 hodinv sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

(1),Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
(2),Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
(3),Volba orgánů valné hromady
(4),Podání vysvětlení představenstva společnosti (bod č. 6 až 20 pořadu jednání) a projednání podaných vysvětlení:
(a) k uzavření opční smlouvy o převodu akcií vydaných společností Radiomobil a.s., které jsou v majetku ČRa („Akcie RaMo“) se společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited (včetně právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(b) k uskutečněnému nebo plánovanému převodu Akcií RaMo na společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(c),ke stávajícímu plánu (záměru) restrukturalizace ČRa a plánu (záměru) prodeje jejich majetkových účastí a hlavní obchodní činnosti (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakcí a jejich dopadu na akcionáře ČRa), popřípadě k jednotlivým projednávaným variantám takovéhoto plán'
'Představenstvo akciové společnostiČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376 (dále jen „ČRa“)svolávána žádost minoritního akcionářev souladu s § 181 obchodního zákoníku a článkem 11 odst. 5 stanov společnosti

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 8. dubna 2002 v 15 hodinv sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

(1),Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
(2),Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
(3),Volba orgánů valné hromady
(4),Podání vysvětlení představenstva společnosti (bod č. 6 až 20 pořadu jednání) a projednání podaných vysvětlení:
(a) k uzavření opční smlouvy o převodu akcií vydaných společností Radiomobil a.s., které jsou v majetku ČRa („Akcie RaMo“) se společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited (včetně právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(b) k uskutečněnému nebo plánovanému převodu Akcií RaMo na společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(c),ke stávajícímu plánu (záměru) restrukturalizace ČRa a plánu (záměru) prodeje jejich majetkových účastí a hlavní obchodní činnosti (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakcí a jejich dopadu na akcionáře ČRa), popřípadě k jednotlivým projednávaným variantám takovéhoto plánu (záměru) a jejich dopadu na akcionáře ČRa (dále vše jen „Materiální změny“)
(d),ke stávajícímu plánu (záměru) prodeje Akcií RaMo investorů (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(e),ke stávajícímu plánu (záměru) prodeje obchodního podílu ČRa ve společnosti Contactel s.r.o. („Podíl Contactel“) investorů (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(f),ke stávajícímu plánu (záměru) prodeje hlavních obchodních činností ČRa (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakce a jejího dopadu na akcionáře ČRa)
(g),ke stávajícímu plánu (záměru) naložení s případnými výnosy společnosti z realizovaných Materiálních Změn
(h),ke stávajícímu plánu (záměru) ČRa ohledně pokračování v hlavních činnostech ČRa (včetně investičního plánu, plánu omezení nákladů na hlavní činnosti apod.)
(i),ke stávajícímu provádění resp. zabezpečení provádění řádné a rovnoprávné informovanosti akcionářů ČRa o plánovaných Materiálních Změnách, popřípadě jiných dalších zásadních záležitostí týkajících se budoucího vývoje a existence ČRa a opatření, která v této věci představenstvo přijalo
(5),Podání vysvětlení dozorčí rady k záležitostem uvedeným v bodu 4 výše
(6),Projednání a schválení výzvy akcionářů určené pro Deutsche Bank A.G., Tele Denmark A/S a Bivideon B.V. k zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o plánovaných Materiálních Změnách, popřípadě jiných dalších zásadních záležitostech týkajících se budoucího vývoje a existence ČRa a vlivu těchto transakcí na ostatní akcionáře ČRa
(7),Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení řádné, včasné, pravidelné a rovnoprávní informovanosti akcionářů ČRa o plánovaných Materiálních Změnách, popřípadě jiných dalších zásadních záležitostech týkajících se budoucího vývoje a existence ČRa a vlivu těchto transakcí na ostatní akcionáře ČRa
(8),Schválení plánu Materiálních Změn (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakcí a jejich dopadu na akcionáře ČRa)
(9),Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně přípravy a realizace plánu Materiálních Změn (včetně časového plánu, právní a daňové povahy transakcí a jejich dopadu na akcionáře ČRa)
(10),Rozhodnutí o rozdělení ČRa se založením nových společností dle §220r a násl. ObchZák.
(11),Rozhodnutí o rozdělení ČRa sloučením dle §220r a násl. ObchZák.
(12),Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ČRa
(13),Rozhodnutí o vydání souhlasu k uzavření smlouvy o prodeji Akcií RaMo investoru
(14),Schválení zásad pro představenstvo společnosti ohledně uzavření smlouvy o prodeji Akcií RaMo investoru ,
(15),Rozhodnutí o vydání souhlasu k uzavření smlouvy o převodu podílu Contactel investoru
(16),Schválení zásad pro představenstvo společnosti ohledně uzavření smlouvy o převodu podílu Contactel investoru
,(17),Rozhodnutí o odvolání členů představenstva ČRa
(18),Rozhodnutí o volbě členů představenstva ČRa
(19),Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady ČRa (s vyjímkou členů odvolávaných zaměstnanci dle §220 ObchZák)
(20),Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady ČRa (s vyjímkou členů volených zaměstnanci dle §220 ObchZák)
(21) Závěr valné hromady.rRozhodný den:
Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 1. dubna 2002. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni uveden ve výpisu z registru emitenta v SCP, jakož i ti akcionáři, kteří jsou uvedeni ke dni zahájení valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností u akcií na jméno, nebo jejich zástupci.
Zápis do listiny přítomných:
Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od 13 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře – fyzické osoby se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii, případně jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jejího jednání. Není-li zástupce statutárním orgánem akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.
Pokud za akcionáře bude vykonávat hlasovací právo správce cenných papírů, postačí k jeho registraci výpis z evidence vedené SCP.
Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100,--Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Návrh k bodu (12) pořadu jednání Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ČRa:
„Současný základní kapitál ČRa ve výši 3.090.007.000,-Kč je rozvržen na (i) 30.880.070 kusů zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč a (ii) 2.000 kusů zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Po nabytí účinnosti změny zaměstnaneckých akcií ČRa dle rozhodnutí valné hromady ze dne 28. prosince 2001, bude základní kapitál ČRa rozvržen na 30.900.070 kusů zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je poskytnutí plnění akcionářům ČRa v souvislosti s restrukturalizací ČRa. Rozsah snížení základního kapitálu je 3.059.106.930,-Kč (tři miliardy padesát devět miliónů jedno sto šest tisíc devět set třicet korun českých).
Částka, o kterou se základní kapitál ČRa snižuje, bude použita na úplatu akcionářům dle podmínek tohoto usnesení. Snížení základního kapitálu je efektivní, za úplatu akcionářům ve výši 99,-Kč na jednu akcii. Úplata bude akcionářům poskytnuta ve formě převodu akcií vydaných společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE Limited, společností založenou a existující dle práva Cayman Islands („ČRAL“), která je resp. se stane majitelem 39,2% ks kmenových akcií na jméno vydaných společností RadioMobil a.s., IČO 64949681. Na každou jednu akcii ČRa obdrží akcionář od ČRa jednu akcii vydanou ČRAL. S veškerými akciemi vydanými ČRAL budou spojena stejná práva. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že se sníží jmenovitá hodnota všech akcií ČRa ze jmenovité hodnoty jedné akcie 100,-Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie 1,-Kč (jedna koruna česká), a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů na základě příkazu ČRa. Postup snížení základního jmění se bude řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a stanov ČRa. Převod akcií ČRAL se bude řídit právem České republiky. Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ČRa tvořen 30.900.070 kusy zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,-Kč na jednu akcii a celkové jmenovité hodnotě 30.900.070,-Kč. Toto usnesení o snížení základního kapitálu se stane účinné v okamžiku (i) nabytí účinnosti změny zaměstnaneckých akcií ČRa dle rozhodnutí valné hromady ČRa ze dne 28. prosince 2001 (ii) účinného převodu akcií RadioMobil a.s. v držení ČRa na ČRAL a současně (iii) provedení všech příslušných úpravu základního kapitálu a akcií ČRAL tak, aby mohl být proveden převod akcií ČRAL na akcionáře ČRa dle tohoto usnesení Odloženou účinností tohoto usnesení není dotčena účinnost usnesení stanovená záklnem. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky týkající se (i) splnění odkládacích podmínek účinnosti tohoto usnesení, (ii) realizace snížení základního kapitálu a (iii) provedení úplaty akcionářům.“

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva:

 právo nahlédnout v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin v sídle společnosti v útvaru financí, 4. patro, č. dveří 404. do návrhu změn stanov
 právo vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov na dobírku. V případě zasílání do ciziny se kopie návrhu stanov doručí až po uhrazení všech nákladů s tím spojených. Zájemci o kopie návrhu stanov se mohou obracet na útvar financí společnosti, tel. 67005265, fax:71774885.
Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhu na rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o změně stanov společnosti, musí jejich písemné znění doručit do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady, tj. nejpozději dne 29. března 2002 do 14.00 hod.

Zdroj:
Představenstvo společnostiČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.