RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady a zpráva představenstva za rok 2016

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady a zpráva představenstva za rok 2016

30.05.2017 09:23

Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu na den 28. června 2017 v 13.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká č.p. 24. 

Pořad jednání:

1.    Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2.    Volba orgánů valné hromady.
3.    Seznámení se s výroční zprávou včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, zprávou auditora a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2016 a stavu majetku Společnosti ke dni 31.12.2016, s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 a s  návrhem měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
4.    Seznámení se se Zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
5.    Rozhodnutí valné hromady o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,  zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016  a měsíční odměny českým členům dozorčí rady .
6.    Rozhodnutí valné hromady o změně stanov s účinností ke dni schválení valnou hromadou. 
7.    Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti Společnosti na rok 2017
8.    Ukončení valné hromady.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy