RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu 30. 5. 2017

Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu 30. 5. 2017

04.05.2017 12:30

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s, se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost"), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. 5. 2017, od 13:00 hodin v sídle Společnosti.

 

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

 

1.        zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady,

2.        přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2016 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016,

3.        přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2016,

4.        přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2016, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích,

5.        schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2016,

6.        schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016,

7.        určení auditora Společnosti,

8.        odvolání člena dozorčí rady Alexandra Loimayra,

9.        jmenování nového člena dozorčí rady Jana Votavy,

10.      schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti s novým členem dozorčí rady Společnosti, Janem Votavou,

11.      závěr.

 

Celé znění zprávy zde


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy