RM-SYSTÉM»Události»Philip Morris ČR a.s. - svolává řádnou valnou hromadu a dokumenty ke konání řádné valné hromady 2017

Philip Morris ČR a.s. - svolává řádnou valnou hromadu a dokumenty ke konání řádné valné hromady 2017

28.03.2017 09:36

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 28. dubna 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)
  4. Zpráva dozorčí rady
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2016, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)
  6. Určení auditora společnosti
  7. Závěr valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu 2017

Návrhy usnesení valné hromady 2017           

Ostatní dokumenty související s konáním řádné valné hromady – v anglickém jazyce:

Invitation to the General Meeting 2017  

Draft Resolutions of the General Meeting 2017


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy