RM-SYSTÉM»Události»MONETA Money Bank, a.s. - Valná hromada

MONETA Money Bank, a.s. - Valná hromada

16.03.2017 12:10
Informace k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 24. 4. 2017

V souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „společnost“), která se bude konat dne 24. 4. 2017, společnost sděluje, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti, jakož i rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku společnosti, je 13. 4. 2017.

Právo účastnit se valné hromady společnosti a právo na podíl na zisku společnosti (v rozsahu schváleném valnou hromadou společnosti) má akcionář společnosti uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti ke dni 13. 4. 2017.

Pro vyloučení pochybností platí, že toto sdělení není pozvánkou na valnou hromadu společnosti. Pozvánka na valnou hromadu a další dokumenty související s valnou hromadou budou uveřejňovány ve lhůtách a způsobem předepsaným právními předpisy a stanovami společnosti.

 

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy