RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

ATAS elektromotory Náchod a.s. - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

12.05.2016 17:03
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 16. června 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2015
 7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 9. červen 2016. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2015 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 16. 5. 2016 do 16. 7. 2016, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

K bodu 6. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 904 392,53 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje :

 1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 28. 4. 2016, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 904 392,53 Kč
 2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 následovně:
  1. převést do rezervního fondu příděl ve výši 191 000,00 Kč
  2. převést do investičního fondu příděl ve výši 1 713 392,53 Kč Kč


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

celé znění oznámení

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy