RM-SYSTÉM»Události»CETIN - Výsledky jednání řádné valné hromady CETIN

CETIN - Výsledky jednání řádné valné hromady CETIN

04.12.2015 10:20

Řádná valná hromada společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se uskutečnila 3. prosince 2015 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 97,41% akcií.

Valná hromada byla svolána na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti PPF A4 B.V., který vlastní 95 % akcií společnosti.  V souladu se zákonem o obchodních korporacích valná hromada rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na společnost PPF A4 B.V., jako hlavního akcionáře.

Protiplnění za tento nucený přechod bylo valnou hromadou určeno ve výši 172,40 Kč za každou akcii společnosti, která na hlavního akcionáře přejde. Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které již složil peněžní prostředky v nezbytné výši.

PPF banka a.s. bude vyplácet protiplnění primárně na bankovní účet oprávněné osoby, případně zasláním poštovní poukázky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií na hlavního akcionáře.

Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění (včetně identifikace informační linky zřízené pro tento účel) budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti poté, co bude v obchodním rejstříku zveřejněno popsané usnesení valné hromady o nuceném přechodu.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy