RM-SYSTÉM»Události»CETIN - pozvánka na valnou hromadu

CETIN - pozvánka na valnou hromadu

18.11.2015 14:23
pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 20623, svolává na žádost společnosti PPF A4 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod č. 63365391, jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti

Řádnou valnou hromadu na 3. 12. 2015 od 14:00 hodin do kongresového sálu v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany.


Pořad valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele,ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře
  4. Závěr

Celé znění oznámění

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy