RM-SYSTÉM»Události»Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Snížení základního kapitálu

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Snížení základního kapitálu

16.09.2015 14:35
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele

Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., sídlo: 28. října 12135/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347 oznamuje v souladu s § 518, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen o obchodních korporacích) následující:

I. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. rozhodla dne 30. 7. 2015 usnesením o snížení základního kapitálu takto:

»Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen »společnost«):

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1.296.909.375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých).

2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti.

3. Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti.

4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých).

5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.

6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.«

II. Výzva pro věřitele

V souvislosti se snížením základního kapitálu vyzývá tímto společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. podle ustanovení § 518 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění
tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

III. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 7. 8. 2015.

IV. Jedná se o druhé zveřejnění v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti

OV471037-150911

Úplné sdělení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy