RM-SYSTÉM»Události»SMVaK - Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu

SMVaK - Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu

02.09.2015 15:33
Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu dle ust. § 362, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 45193665 tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl dne 26. 8. 2015 doručen doporučenou poštou přípis adresovaný představenstvu společnosti od akcionáře společnosti Ing. Miroslava Franka ze dne 25. 8. 2015 ve věci:

Protinávrh usnesení k bodu 9 programu valné hromady řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČO: 45193665, konané dne 3. září 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Znění protinávrhu:

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh usnesení k bodu 9 pořadu
jednání valné hromady - Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých
let ve výši k 31. 7. 2015.

Navrhuji, aby v rámci tohoto bodu 9 pořadu jednání přijala valná hromada
usnesení tohoto znění:

Valná hromada Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s. neschvaluje
výplatu nerozděleného zisku minulých let akcionářům jako podíl na zisku.

Odůvodnění

Představenstvo na základě vlastního rozhodnutí vydalo dluhopisy v celkové
částce 5,4 mld. Kč se splatností 10 let. Musíme tedy uhradit celý objem
dluhopisů a každoroční výnosy ve výši cca. 100 mil Kč ročně.

Prostým propočtem 5,4 mld. Kč plus 100 mil Kč krát 10 let získáváme
celkovou sumu cca. 6,4 mld. Kč. Pokud vydělíme tuto sumu 10 lety, získáme
částku 640 mil Kč ročně. Společnost nemůže zahrnout náklady na splácení
dluhopisů a jejich výnosů do cen vodného a stočného, které je jediným
rozhodujícím příjmem společnosti a musí tyto náklady zaplatit ze zisku.

To představuje částku před zdaněním částka 761,6 mil Kč ročně
při stávající sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 19 % pro rok 2015.

Tento minimální zisk bude muset naše společnost ročně generovat
a nevyplácet, aby byla schopná vrátit majitelům dluhopisů částky,
ke kterým je povinná, protože jiný zdroj zisků nemá a do budoucna
ani mít nebude.

Pokud nahlédneme do historie zisků před zdaněním, zjistíme, že společnost
nikdy nedosáhla, za posledních sedm let, zisku většího než cca. 500 mil
Kč před zdaněním. Naopak dosahovala vždy zisků menších.

Naše společnost je v současnosti na úrovni 76,4% zadlužení proti svým
dlouhodobým aktivům, což v odborné ekonomické praxi znamená, že jakékoliv
nové zdroje k výplatě dluhopisů nezíská. Za situace, kdy výnosy
z dluhopisů nejsou investovány produktivním způsobem, je zřejmé,
že společnost nebude schopna ve výhledu 10 let vygenerovat dostatek zisku
k pokrytí dluhopisů a jejich úroků. Je tedy zřejmé, že dobytnost pohledávek
majitelů dluhopisů je takto zhoršena, dá se říci, že vážně ohrožena.

Zároveň představenstvo společnosti tímto svým přístupem a rozhodováním
vede společnost k nekontrolovatelnému předlužení společnosti a přímo
ji ohrožuje úpadkem.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti
a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu
ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře a zaujalo
k němu následující stanovisko:

Představenstvo společnosti navrhuje v bodě 9 programu valné hromady
konané dne 3. 9. 2015 vyplacení zálohy na podíl na zisku akcionářům
společnosti, přičemž v daném případě by k výplatě byly použity prostředky
z účtu nerozděleného zisku minulých let, které byly na tento účet
převedeny ze zrušeného rezervního fondu společnosti.

Představenstvo společnosti nesdílí názor akcionáře společnosti,
že výplata zálohy povede k předlužení společnosti, popř. k poškození
práv majitelů dluhopisů emitovaných společností. Kalkulace provedené
akcionářem vedoucí k závěru o poškození společnosti jsou hrubě
zjednodušené, přičemž rovněž vstupní údaje uváděné akcionářem
jsou nepravdivé, zavádějící a neodpovídají skutečnosti.

V Ostravě dne 28. 8. 2015

Představenstvo společnosti

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

OV471963-150831


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy