RM-SYSTÉM»Události»Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Řádná valná hromada 3. 9. 2015

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Řádná valná hromada 3. 9. 2015

05.08.2015 15:47
Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 347 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3. září 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.


Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku.

5. Návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši
k 31. 7. 2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty.

6. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 31. 7. 2015.

7. Vyjádření dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce sestavené
k 31. 7. 2015 a k návrhu na výplatu nerozděleného zisku minulých let.

8. Schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 31. 7. 2015.

9. Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši
k 31. 7. 2015.

10. Volba 1 člena představenstva.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

12. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům jednání a jejich
zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Podle § 357 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech
a družstvech (dále také jen »zákona o obchodních korporacích«)
má akcionář právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení, přičemž
stanovy společnosti mohou určit přiměřené časové omezení pro přednesení
této žádosti event. omezit rozsah písemné žádosti. Podle § 398 odst. 3
zákona o obchodních korporacích v případě, kdy toto není obsaženo
ve stanovách, určí podmínky představenstvo. Za tímto účelem a s ohledem
na zjištění práva akcionářů uplatnit své požadavky a návrhy je zpracován
a předkládán představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě jednací
a hlasovací řád.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Petra Branta,
za zapisovatele Zuzanu Duškovou, za ověřovatele zápisu
Ing. Petra Švába, MSc, Mgr. Dagmar Vecseyovou a za osoby pověřené
sčítáním hlasů Milana Váchu a Petra Váchu.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona
o obchodních korporacích valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5. a k bodu 9. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje výplatu nerozděleného zisku minulých let
akcionářům jako podíl na zisku, a to ve výši 589.595.776,62 Kč,
přičemž na tento podíl na zisku bude vyplacena záloha na výplatu podílu
na zisku dle § 40, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. O termínu a způsobu výplaty
zálohy na výplatu podílu na zisku rozhodne představenstvo společnosti
dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti konaná dne 30. 7. 2015 rozhodla o zrušení
rezervního fondu a současně rozhodla o převedení těchto zdrojů
na účet nerozdělený zisk minulých let. Tento nerozdělený zisk
se navrhuje vyplatit akcionářům jako podíl na zisku.

Rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona o obchodních
korporacích valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 6. a bodu 8. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku sestavenou
ke dni 31. 7. 2015 pro účely výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku
- nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Podle § 40, odst. 2 zákona o obchodních korporacích je možno vyplatit
zálohu na výplatu podílu na zisku jen na základě mezitímní účetní
závěrky.

Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení
zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné
hromadě.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání:

Valná hromada volí za člena představenstva p. Fernanda Florese.

Zdůvodnění:

Na základě prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva
p. Álvaro Pazos Guzman Rodríguez de Rivera a následného projednání
tohoto prohlášení představenstvem společnosti skončil výkon funkce 1 člena
představenstva. Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 1 nového
člena představenstva. Volba členů představenstva patří dle § 421 odst. 2
písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov
společnosti do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva
p. Fernanda Florese.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy společnosti ukládají
schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou
hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60
zákona o obchodních korporacích.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů nebo jejich zástupců do listiny přítomných bude zahájen
v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 27. 8. 2015.
To znamená, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva
akcionáře včetně hlasování na ní mají právnické a fyzické osoby,
které jsou jako akcionáři společnosti k tomuto dni uvedeni ve výpisu
z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných
papírů, a.s.

Rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu zálohy na výplatu podílu
na zisku je den konání valné hromady, která o výplatě zálohy na výplatu
podílu na zisku rozhodne.

Akcionář - fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení
průkazu totožnosti. Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných
po předložení svého průkazu totožnosti a předání plné moci s úředně
ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí
z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných
hromadách.

Akcionáři - města a obce - budou zapsáni do listiny přítomných
po předložení a předání výpisu z usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo
rozhodnuto o delegování zástupce obce na valné hromadě podle § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti
pověřeného zástupce.

Akcionář - právnická osoba bude zapsána do listiny přítomných
po předložení průkazu totožnosti člena svého statutárního orgánu
a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního
rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny
jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat.
Není-li přítomen osobně statutární orgán, předá zmocněnec akcionáře plnou
moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně doklad
prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem.

Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě
listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí
těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním
tlumočníkem.

V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady
účastnili prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním
s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost
a identita akcií.

Hlasování na valné hromadě:

Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii
jmenovité hodnoty 1 000,- Kč připadá 1 hlas.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů,
nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti
většinu jinou. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu
předloženém představenstvem společnosti.

Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné
hromadě z evidence emise z centrální evidence cenných papíru vedené
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni a u akcionářů
- právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost výkonu
hlasovacího práva zástupcem akcionáře.

Akcionář hlasuje na valné hromady osobně nebo v zastoupení, případně
s použitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos
jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonference) nebo odevzdá
své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování).

Korespondenční hlasování:

1. Pro účely korespondenčního hlasování zveřejní společnost
nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady
na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle
»Akcionářům/Valné hromady« materiály pro projednávání jednotlivých
bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení
k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodem
pořadu jednání valné hromady.

2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům
pořadu jednání valné hromady doručí představenstvu společnosti
do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů uvedených
dále nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání
valné hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné
s hlasovacími lístky zveřejněnými společností na internetových
stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné
hromady«.

3. V případě hlasovaní akcionáře - právnické osoby musí být součástí
hlasovacích lístků aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie
výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie
registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn
za právnickou osobu jednat.

4. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci,
musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti
dle stanov společnosti.

5. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené
stanovami společnosti pro korespondenční hlasování, nebude
k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři
takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.

Hlasování prostřednictvím videokonference:

1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady
a hlasovat na ní prostřednictvím videokonference, je povinen
tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu společnosti
nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.

2. Akcionář je povinen doručit představenstvu společnosti za účelem
možnosti ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací
právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání valné hromady
kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím,
že z předložené kopie musí být zřejmé číslo dokladu a platnost
tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal.

3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena
porovnáním podoby této osoby a dokladu její totožnosti
prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslanými
doklady dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby
vykonávající hlasovací práva notářem, který se jednání valné
hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný
doklad o osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen
představenstvu společnosti nejpozději do 3 dnů od konání valné
hromady.

4. V případě hlasovaní akcionáře - právnické osoby musí být součástí
dokladů zaslaných dle bodu 2 aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená
kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie
registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn
za právnickou osobu jednat.

5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci,
musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 plná moc obsahující
náležitosti dle stanov společnosti.

6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené
stanovami společnosti pro účast a hlasování na valné hromadě
prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům odevzdaných
tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude
považován za přítomného na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu,
jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit
písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě
před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob
do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní doručený protinávrh
nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Mezitímní účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku jsou počínaje dnem uveřejnění
této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách společnosti
www.smvak.cz v oddíle Akcionářům/Valné hromady.

Mezitímní účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle
společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky v pracovní dny
v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady pro účely
korespondenčního hlasovaní budou zveřejněny na internetových stránkách
společnosti www.smvak.cz v oddíle »Akcionářům/Valné hromady« v termínu
dle článku 15 bodu 11 stanov společnosti.

Představenstvo společnosti

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

OV470672-150803

Zdroj: Obchodní věstník


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy