RM-SYSTÉM»Události»Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Doplnění pořadu řádné valné hromady

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Doplnění pořadu řádné valné hromady

22.07.2015 14:23

Doplnění pořadu řádné valné hromady
svolané představenstvem společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 45193665
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 347

na den 30. července 2015 od 10.00 hodin
v sídle společnosti na adrese
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti AQUALIA CZECH S. L.,
se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království,
registrační číslo: B-85794931, zapsána v obchodním rejstříku v Madridu
na listu M-488820 (dále jen kvalifikovaný akcionář).

Představenstvo společnosti obdrželo dne 15. 7. 2015 žádost výše uvedeného
kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady.
Představenstvo projednalo dne 15. 7. 2015 žádost kvalifikovaného
akcionáře a rozhodlo o doplnění pořadu valné hromady v souladu s žádostí
dle ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
o bod:

přijetí usnesení o snížení základního kapitálu,

který se zařazuje na pořad jednání valné hromady jako bod č. 12.

Dosavadní bod č. 12 pořadu jednání valné hromady jako bod č. 13.

Doplněný pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku.

5. Změna stanov společnosti - zrušení rezervního fondu.

6. Rozhodnutí o převedení finančních prostředků ze zrušeného
rezervního fondu na účet nerozdělený zisk minulých let.

7. Návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let ve výši
k 30. 6. 2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty.

8. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2015.

9. Vyjádření dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce sestavené
k 30. 6. 2015 a k návrhu na výplatu nerozděleného zisku minulých let.

10. Schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30. 6. 2015.

11. Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši
k 30. 6. 2015.

12. Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu.

13. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodům jednání a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 12. pořadu jednání:

»Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 45193665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen »společnost«):

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč
(slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct
tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky
3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm
milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku
1.296.909.375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest
milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých).

2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný
přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi
akcionáře společnosti.

3. Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv
a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití
příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních
prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení
podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování
společnosti.

4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité
hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set
dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát
pět korun českých).

5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka
2.161.515.625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů
pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých)
bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.

6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu
osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.«

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

OV470122-150720

Zdroj: Obchodní věstník


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy