RM-SYSTÉM»Události»Lázně Teplice v Čechách a.s. - Oznámení o výplatě dividendy

Lázně Teplice v Čechách a.s. - Oznámení o výplatě dividendy

01.07.2015 14:51
Statutární orgán společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., sídlo: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, IČO: 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 oznamuje rozhodnutí o výplatě dividendy akcionářům - podílu na zisku roku 2014 - v souladu s níže uvedenými podmínkami, o kterých rozhodla řádná valná hromada výše uvedené společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., konaná dne 19. června 2015. Výše dividendy činí 11,- Kč (jedenáct korun českých) před zdaněním na 1 (jednu) akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Podmínky a způsob výplaty:

I.

Nárok na podíl na zisku za rok 2014 má akcionář, který je zapsán
v registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
(dále jen »CDCP«) jako vlastník akcie Lázní Teplice v Čechách a.s.,
s ISIN CS0008422853, a je uveden k rozhodnému dni 12. 6. 2015,
ve výpisu z registru emitenta z CDCP. Podíl na zisku je splatný
ke dni 20. července 2015, a bude vyplácen od data splatnosti
do 19. září 2015 následujícím způsobem:

1. Akcionářům vlastnícím méně než 1.000 ks akcií vyplácí podíl
na zisku za rok 2014 Lázně Teplice v Čechách a.s. - pokladna
společnosti na adrese Teplice, Rooseveltova 272/5 - Sadové lázně.

1.1. Fyzickým osobám

- v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti na adrese
uvedené výše v bodě 1.

- bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného
sdělení bankovního spojení na adrese uvedené výše v bodě 1.
Podpis na písemném sdělení bankovního spojení musí být úředně
ověřen. V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení
doporučeným dopisem.

1.2. Právnickým osobám

- v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti statutárního
orgánu a předložení úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku
na adrese uvedené výše v bodě 1.

- bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného
sdělení bankovního spojení na adrese uvedené výše v bodě 1.
Podpis statutárního zástupce musí být na písemném sdělení bankovního
spojení úředně ověřen. Dále je třeba doložit úředně ověřenou kopii
platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce.
V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení doporučeným
dopisem.

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci
musí být podpis na plné moci rovněž ověřen.

2. Akcionářům vlastnícím 1.000 ks akcií a více vyplácí podíl na zisku
za rok 2014 Československá obchodní banka, a. s., se sídlem
Radlická 333/150, Praha 5, útvar Back Office kapitálových trhů
a custody (dále jen »ČSOB«), kterou tím valná hromada pověřuje.

2.1. Fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR

- v hotovosti, maximálně do částky 270.000 Kč, na základě předložení
průkazu totožnosti na adrese uvedené výše v bodě 2. Požadavek
na vyplacení částky vyšší než je 100.000 Kč, je třeba sdělit
nejpozději jeden pracovní den před požadovaným datem výplaty.

- bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného
sdělení bankovního spojení bance na adrese uvedené výše v bodě 2.
Podpis na písemném sdělení bankovního spojení musí být úředně
ověřen. V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení
doporučeným dopisem.

2.2. Fyzickým osobám s bydlištěm mimo území ČR

- bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného
sdělení bankovního spojení bance na adrese uvedené výše v bodě 2.
Podpis na písemném sdělení bankovního spojení musí být úředně
ověřen. V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení
doporučeným dopisem.

2.3. Právnickým osobám

- bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného
sdělení bankovního spojení bance na adrese uvedené výše v bodě 2.
Podpis statutárního zástupce na písemném sdělení bankovního spojení
musí být úředně ověřen. Dále je třeba doložit úředně ověřenou kopii
platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce.
V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení doporučeným
dopisem.

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci
musí být podpis na plné moci rovněž úředně ověřen.

3. Sazby daně vybírané srážkou

A. Českým daňovým rezidentům bude při výplatě uplatněna sazba daně
15%. České daňové rezidenství akcionář fyzická osoba platným
průkazem totožnosti, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku.

B. Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká
republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale kteří
nepředloží dokumentaci dle bodu C, bude při výplatě uplatněna sazba
daně 15%.

C. Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká
republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
bude uplatněna sazba daně dle příslušné smlouvy o zamezení
dvojího zdanění.

Daňové rezidentství v příslušném státě akcionář prokazuje podepsaným
»Potvrzením o daňovém rezidenství v daném státě vydané zahraničním
daňovým úřadem«.

D. Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými nemá Česká
republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu
o výměně daňových informací nebo mnohostrannou Úmluvu Rady Evropy
o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a dále akcionářům,
kteří nedoloží požadovanou dokumentaci dle předchozích bodů,
bude při výplatě uplatněna sazba daně 35%.

II.

Další informace o výplatě podílu na zisku za rok 2014 je možné získat na
níže uvedených místech:

1. Akcionáři vlastnící méně než 1.000 ks akcií v Lázních Teplice
v Čechách a.s.

Kontaktní osoba: Jana Melicharová
tel. 417 977 418, e-mail: melicharova@lazneteplice.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Waldhauser
tel. 417 977 404, e-mail: waldhauser@lazneteplice.cz

2. Akcionáři vlastnící 1.000 ks akcií a více v ČSOB

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Černá
tel. 224 114 841, e-mail: macerna@csob.cz

Kontaktní osoba: Jana Zedková
tel. 224 114 853, e-mail: jzedkova@csob.cz

Kontaktní osoba: Filip Bouma
tel. 224 114 840, e-mail: fbouma@csob.cz

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Radek Popovič, MBA v. r.
statutární ředitel

OV469110-150625


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy