RM-SYSTÉM»Události»Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Výše, termín a způsob výplaty podílu na zisku

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Výše, termín a způsob výplaty podílu na zisku

17.06.2015 14:58

Výše, termín a způsob výplaty podílu na zisku
(valná hromada 15.5.2015)

Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2015 schválila v rozdělení
zisku za rok 2014 výplatu podílu na zisku akcionářům ve výši 40,00 Kč
na 1 akcii před zdaněním.

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen »společnost«),
kteří jsou ke dni 8.5.2015 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu
z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2015. Řádný termín výplaty
od 1.9.2015 do 30.9.2015.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplácen prostřednictvím
Československé obchodní banky, a.s. (dále »ČSOB«) takto:

a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní
účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí
právnické osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB
zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému
k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami
oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí
být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být
v souladu se způsobem podepisování uvedeným v aktuálním výpisu
z veřejného rejstříku (např. obchodního). Zahraniční právnické osoby
doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného
veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce. Právnické osoby - města
či obce - písemně oznámí číslo peněžního účtu ČSOB na základě
žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu
z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla
účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné
podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně
ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly
zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, jímž je
vyplácen podíl na zisku v částce do 50.000,- Kč, bude podíl na zisku
vyplacen prostřednictvím poštovních poukázek se lhůtou splatnosti
30 dní, které budou zaslány na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence
emise k rozhodnému dni a které budou proplaceny na kterékoliv poště
v ČR; nebo bezhotovostním způsobem na peněžní účet, a to na základě
písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
Pokud banka neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost 10 pracovních
dní přede dnem zahájení výplaty (tj. do 17.8.2015), bude výplata
provedena poštovní poukázkou.

c) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku bude
podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na jimi písemně
sdělený peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku
připsán, oznámí tyto oprávněné osoby ČSOB na základě žádosti,
kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise,
vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno
úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

d) Fyzickým osobám, kterým náleží podíl na zisku v částce vyšší
než 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen pouze bezhotovostním
převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku
připsán, oznámí tyto oprávněné osoby písemně ČSOB na základě
žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu
z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla
účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude
nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let
ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář
nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplácení, nemá nárok na úrok
z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich
písemnou žádost poukázán na účet, jehož číslo oznámí společnosti.
Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci
3 písm. a).

b) Fyzické osoby mohou podíl na zisku nevyplacený dle odst. 3
písm. b) , c) a d) obdržet od 1.12.2015 každé pondělí a středu
od 10.00 do 16.30 hodin na pokladně v sídle společnosti Brno,
Hybešova 254/16 po předložení průkazu totožnosti, případně
poštovní poukázkou nebo převodem na peněžní účet na základě
písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení
čísla peněžního účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem
oprávněné osoby.

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení
podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení
pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 na adresu
ČSOB,

b) po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného
v odst. 2 na adresu sídla společnosti.

Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných
podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje
při výplatě podílu na zisku ČSOB v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění a zákona o obchodních
korporacích, v platném znění.

7. Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu
na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Bc. Tomáš Kratochvíl
předseda představenstva

OV468667-150616

 

Zdroj: Obchodní věstník


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy