RM-SYSTÉM»Události»Oznámení pro akcionáře společnosti AAA Auto Group N.V.

Oznámení pro akcionáře společnosti AAA Auto Group N.V.

27.05.2015 16:14

Dne 26. května 2015 nařídilo podnikové kolegium Odvolacího soudu v Amsterdamu („Nařízení" ) na žádost společnosti Davena International a.s. („D avena" ) všem menšinovým akcionářům AAA, aby převedli své akcie na společnost Davena prosté jakýchkoli zadržovacích a zástavních práv oproti uhrazení částky 3.398 EUR na akcii plus úroku v zákonné výši za období od 26. května 2015 do data uhrazení („ Protiplnění ").


Nařízení bude oficiálně oznámeno Akcionářům dne 27. května 2015. Akcionáři jsou tímto vyzýváni, aby převedli své Akcie na společnost Davena oproti uhrazení částky 3.398 EUR na akcii plus úroku v zákonné výši za období od 26. května 2015 do 5. června 2015 včetně. Akcionáři, kteří chtějí využít tuto příležitost, musí nabídnout své Akcie, jejichž jsou konečnými vlastníky, společnosti Davena prostřednictvím banky, makléře nebo jiného finančního zprostředkovatele nejpozději dne 5. června 2015.


Žádáme akcionáře, kteří si přejí tuto možnost využít, aby se obrátili na svou banku, makléře nebo jiného finančního zprostředkovatele, od nichž získají informace o tom, jak by akcie měly být převedeny na účet cenných papírů společnosti Davena vedený u UniCredit Bank (číslo účtu 362126629),a aby předali společnosti Davena informace potřebné ke spárování převodu, které jsou uvedeny níže. Všechny takto nabídnuté Akcie budou vypořádány dne 9. června 2015.


Protiplnění, které má společnost Davena uhradit za akcie, a které se vztahuje k Akciím, jež na společnost Davena převedeny nebudou, uhradí společnost Davena dne 10. června 2015, nebo přibližně k tomuto datu dle nizozemských zákonů na zvláštní účet nizozemského Ministerstva financí (Ministerie van Financiën CDFEZ (afdeling de Consignatiekas, P.O. Box 20201, 2500 EE Haag) číslo účtu NL70RBOS0569992206) na jméno Ministerie van Financiën) („Z vláštní účet" ). Po provedení platby na Zvláštní účet nabude společnost Davena veškerá práva k těmto Akciím. Akcie přejdou na společnost Davena prosté jakýchkoli zádržních práv a veškerá obstavení, zástavní práva a všechna další věcná práva přejdou na Protiplnění uhrazené na Zvláštní účet.


O aplikaci zvláštního postupu rozdělení (C onsignatiekasprocedure ) bude požádán institut Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. („E uroclear Nederland" ). V rámci tohoto postupu bude Ministerstvo financí požádáno, aby Protiplnění uhrazené ve prospěch Akcionářů uhradilo institutu Euroclear Nederland společně s úrokem, který má z těchto částek uhradit Ministerstvo financí.


Poté, co Euroclear Nederland částky obdrží, rozdělí Protiplnění institucím, které drží Akcie, na jejich účet u Euroclear Nederland podle knihovacího systému. Tyto instituce pak vyplatí Protiplnění dále svým klientům. Akcionáři nemusí podniknout žádný jednotlivý úkon a měli by v přiměřené lhůtě obdržet částky, které jim náleží, od zprostředkovatele, jehož prostřednictvím své Akcie drží.

Společnosti Davena a AAA se tohoto postupu rozdělování neúčastní a nemají vliv na jeho časový průběh.

Amsterdam, 26. května 2015
Další informace poskytne:
Mgr. Lenka Zajíčková
AAA Auto Group N.V.
lenka.zajickova@aaaauto.cz

Informace pro přiřazení, které mají prodávající akcionáři poskytnout společnosti Davena:

  • Celé jméno/název
  • Unikátní identifikátor: české devítimístné nebo desetimístné rodné číslo bez lomítka u prodávajících, kteří jsou fyzickými osobami, a toto rodné číslo jim bylo přiděleno; u ostatních fyzických osob je jednoznačným identifikačním údajem jejich datum narození ve formátu RRMMDD0000 a u právnických osob jejich identifikační nebo registrační číslo.
  • Počet akcií
  • Kontaktní údaje / email,
  • telefon, poštovní adresa
  • Údaje o zprostředkovateli
  • IBAN

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.