RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

15.05.2015 13:58
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává řádnou valnou hromadu na den 17. 06. 2015 v 10.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24.

Pořad jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a ověření auditorem a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2014 a stavu majetku Společnosti ke dni 31. 12. 2014, s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 a s návrhem měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
  5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, zúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 a měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
  6. Dozorčí rada - jmenování člena dozorčí rady (potvrzení náhradního člena dozorčí rady).
  7. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2015.
  8. Ukončení valné hromady.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy