RM-SYSTÉM»Události»Cukrovar Vrbátky a.s. - Pozvánka na valnou hromadu

Cukrovar Vrbátky a.s. - Pozvánka na valnou hromadu

15.05.2015 13:50
Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat 9.6.2015 v 9,00 hodin.

V sídle společnosti s tímto programem jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
  2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2014.
  4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2014, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
  5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku.
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
  7. Rozhodnutí o rozdělení zisku v č. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
  8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2015.
  9. Závěr.

Pozvánka na valnou hromadu


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy