RM-SYSTÉM»Události»ČEZ - Pozvánka na valnou hromadu

ČEZ - Pozvánka na valnou hromadu

12.05.2015 06:42
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. června 2015 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pořad řádné valné hromady:

 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
 3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
 4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014
 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
 6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015
 7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 9. Odvolání a volba členů výboru pro audit
 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
 12. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice" do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.
 13. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Elektrárna Tisová" do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. červen 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář, jeho zástupce, správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy