RM-SYSTÉM»Události»Kdynium a.s. - Pozvánka na valnou hromadu

Kdynium a.s. - Pozvánka na valnou hromadu

08.05.2015 15:11
Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s.nse sídlem v Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 45357293 zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 svolává řádnou valnou hromadu KDYNIUM a. s., která se bude konat dne 25. května 2015 od 13:00 v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a. s., v Brně, Heršpická 758/13

Pořad jednání řádné valné hromady:

  • Zahájení
  • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
  • Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
  • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku
  • Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
  • Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 10.2.2009 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 3.1.2011, s ovládající společností PROSPERITA holding, a.s.
  • Schválení Pravidel pro stanovení výše odmění členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  • Závěr valné hromady

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy